SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Oznámenie spoločnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 26. 10. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava, ktorá je členom skupiny Hausgeräte GmbH - popredného svetového výrobcu spotrebičov Bosch a Siemens, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam:
Spoločnosť BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava, ako výhradný distribútor spotrebičov Bosch a Siemens týmto verejnosť informuje o potenciálnom bezpečnostnom riziku u niektorých voľne stojacich plynových sporákov a plynových stolových varných dosiek, ktoré boli vyrobené v období od januára 2009 do októbra 2011 a boli v Slovenskej republike sprístupnené na trh touto spoločnosťou.

Kužeľovitá plynová armatúra, pomocou ktorej je spotrebič pripojený k rozvodu plynu sa môže za určitých okolností poškodiť alebo prasknúť a tým môže dôjsť k samovoľnému úniku plynu. V krajnom prípade, avšak úplne výnimočne, môže hroziť aj nebezpečenstvo výbuchu plynu. Spoločnosť Hausgeräte GmbH (ďalej len „BSH“) vykonala hodnotenie rizika v súlade s RAPEX európskymi pokynmi Európskej komisie (rozhodnutie 2010/15/EÚ), ktorej výsledkom je „stredné riziko“.

S ohľadom na približne 170.000 potenciálne postihnutých spotrebičov distribuovaných po celom svete je známy iba jeden prípad, kedy k explózii skutočne došlo a v dôsledku toho používateľ utrpel popáleniny druhého stupňa.

Hoci doteraz nebolo možné objasniť presnú technickú príčinu, BSH sa rozhodla vykonať globálne dobrovoľnú výmennú kampaň s ohľadom na dotknuté plynové armatúry. Súčasne budeme intenzívne pokračovať technické objasňovanie tohto problému. V nasledujúcom texte sme zhrnuli technické znalosti, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii (A.) a popísali plánované opatrenia (B.).

A. Príslušné produkty a technické zázemie
Problematika sa týka určitých voľne stojacich plynových sporákov alebo stolových varných dosiek, pri ktorých je použitá plynová kužeľovitá armatúra, ktorej materiálové zloženie nie je v súlade so štandardnými požiadavkami na materiál číslo ZP0410 na tlak odliatkov podľa normy EN 12844.

plynová%20armatúra

Podľa v súčasnosti dostupných poznatkov sa problém na Slovensku týka len voľne stojacich plynových sporákov značky Bosch, Siemens a stolových plynových varných dosiek značky Bosch a Siemens pochádzajúcich z výrobného obdobia od januára 2009 do októbra 2011.
V Slovenskej republike bolo na trh uvedených približne 2.177 ks týchto spotrebičov. Spotrebiče môžu byť identifikované na základe ich sériového čísla (číslo E-NR a číslo FD) na typovom štítku. 

 Sériové číslo  Značka  Typ spotrebiča  Množstvo
 HGV745220  Bosch  Voľne stojaci sporák  64
 HGV745250  Bosch  Voľne stojaci sporák  1657
 HR745225  Siemens  Voľne stojaci sporák  142
 HSV745020  Bosch  Voľne stojaci sporák  106
 HSV745050E  Bosch  Voľne stojaci sporák  208
 Spolu      2177

BSH do dnešného dňa dostala celkom 43 sťažností týkajúcich sa poškodenia plynových armatúr. Všetky tieto sťažnosti sa týkali spotrebičov používaných iba v Holandsku alebo Nemecku. Iba päť z týchto prípadov môže byť spojených s vyššie popísaným technickým javom. Na základe súčasného technického posúdenia, okolností, za ktorých sa plynová armatúra v každom jednotlivom prípade poškodila poukazujú na to, že hlavnou príčinou je kombinácia nevhodného materiálového zloženia a extrémne nepriaznivých podmienok: škoda môže byť technicky spojená s medzikryštalickou koróziou. Podľa testov vykonaných k dnešnému dňu by mohli byť predovšetkým nasledujúce okolnosti identifikované ako potenciálne urýchľujúce faktory, ktoré môžu uľahčiť poškodenie, ak k nim dôjde vo vzájomnej kombinácii:

  • Používanie spotrebiča v prostredí s nadpriemernou vlhkosťou okolia a kontakt armatúry s vodou,
  • Nadpriemerné expozície armatúry koróznym zvyškom, ako sú napríklad chloridy,
  • Opakovaná mechanická záťaž presahujúca vlastnou váhou pripojovacieho vedenia.

Už počas technických skúšok boli k dnešnému dňu zistené rôzne faktory ako možné príčiny takéhoto nadpriemerného opotrebenia – doterajšie zistenia poukazujú na to, že tieto faktory môžu vyplývať z nedbanlivého používania spotrebiča alebo nedodržania pokynov užívateľského manuálu. K nadmernému vystaveniu kontaktu s vodou a korozívnymi prvkami v rozpore s pokynmi v užívateľskej príručke môže dôjsť na príklad v prípade používania rúry s uzavretou krycou doskou. Mechanické preťaženie môže byť napríklad spôsobené inštaláciou, kedy je dlhá prívodná rúrka vedená bez podpory a armatúra tak nesie váhu celého prípojného vedenia.

Na základe dostupných informácií, je možné celkom vylúčiť aj akýkoľvek problém so starnutím súčiastky, pretože zvýšený počet porúch bol sledovaný už po počiatočnej inštalácii a nezvyšoval sa v priebehu doby.

Vnútorná analýza sťažností, ktorú si BSH spracovala takisto ukazuje na to, že takmer vo všetkých prípadoch poškodených plynových armatúr – na rozdiel od vyššie uvedených výnimočných prípadov – nedošlo k akémukoľvek poškodeniu majetku alebo zdravia osôb.

B. Plánované opatrenia
Z dôvodov maximálnej opatrnosti sa BSH rozhodlo uskutočniť opatrenia v tejto oblasti a iniciovalo dobrovoľnú bezpečnostnú kampaň s cieľom vymeniť plynové armatúry, a to aj keď doteraz nebolo možné objasniť technickú príčinu a z vyhodnotenia rizík vyplýva režim A „stredné riziko“.

Dňa 4. októbra 2016 sa začala jednotná celosvetová koordinovaná servisná kampaň s príslušnou verejnou komunikáciou pre všetky krajiny, kde boli príslušné spotrebiče distribuované. Za týmto účelom boli zvolené nasledujúce komunikačné kanála:

  • Internetové inzeráty
  • Inzeráty v tlačených médiách
  • Komunikácia cez Facebook, Twitter atď.
  • Listy predajcom

Webová stránka pre bližšie informácie v Slovenskej republike je prístupná on-line na adrese http://www.gascookingsafety.com/ od 4. októbra 2016. Zákazníci môžu tiež využiť bezplatnú telefónnu linku 800 042 021.

Dotknutí spotrebitelia budú vyzvaní, aby kontaktovali BSH prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky a dojednali termín pre výmenu predmetnej plynovej armatúry, ktorá bude vymenená servisným technikom BSH priamo u nich doma.