SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Yamaha - elektrické gitary

Oznámenie spoločnosti Yamaha - elektrické gitary

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 17. 6. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Spoločnosť Yamaha Music Europe GmbH upozorňuje, že elektrické gitary: Line 6, JTV a Shuriken (James Tyler Variax series: JTV-59, JTV-69(S), JTV-89(F) – farebné variácie, Shuriken Variax series: Shuriken Variax, SR250, SR270); vyrobené v Kórei (vo WMI) nie sú v súlade s požiadavkami Smernice 2011/65/EU ROHS. Na základe testov bolo zistené, že obsahujú nepovolené množstvo olova. Celkové riziko pre človeka a životné prostredie je vyhodnotené ako nízke (ide o vnútorné komponenty).

Príklady:

 obrobrobrobrobrobr

Zoznam produktov [pdf, 33 kB]

Opatrenia boli prijaté priamo dotknutou spoločnosťou: výroba i dodávanie týchto výrobkov boli pozastavené a naskladnené výrobky sa v Európe prestali distribuovať. Yamaha upozornila výrobu a dodávateľský reťazec priamo v Kórei, aby nastavila správne procesy a zabránila prítomnosti olova v ďalšej výrobe.

Spotrebiteľ má právo podľa §6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi a má právo na vrátenie kúpnej ceny výrobku. Predávajúci je povinný vziať späť výrobok, ktorý je nebezpečný, aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku.

Zoznam predávajúcich [pdf, 201 kB]