SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Nikon Instruments Europe B. V.

Oznámenie spoločnosti Nikon Instruments Europe B. V.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 4. 7. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Nikon Instruments Europe B. V., Burgerweeshuispad 101 Tripolis 100, Amsterdam (ďalej len „výrobca“) o možnom výskyte nadlimitného množstva olova vo výrobkoch:
- biologické mikroskopy: ECLIPSE E100 a E200,
- vzpriamené mikroskopy: ECLIPSE Ci-E, Ci-L, Ci-S a Ci-POL,
- stereo mikroskopy: SMZ800N, SMZ1270, SMZ1270i,
- priemyselné mikroskopy: ECLIPSE LV100N POL.


Potenciálne dotknuté mikroskopy nie sú v súlade so Smernicou EP a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „Smernica RoHS II“).

Výrobca odhaduje, že na slovenský trh bol sprístupnený len jeden kus mikroskopu.

Krajina pôvodu:
Čínska ľudová republika (ďalej len „ČĽR“)

Údaje o výrobcovi:
Nikon Instruments Europe B. V., Burgerweeshuispad 101 Tripolis 100, Amsterdam a dcérska spoločnosť Nanjing Nikon Jiangnan Optical Instruments Co., Ltd., so sídlom v Čínskej ľudovej republike.

Identifikácia výrobku sprístupneného na slovenský trh: Biologický mikroskop ECLIPSE E 100

Druh nebezpečnosti:
Výrobca po vykonaní kontrolných meraní na obsah určitých chemických látok vo vyššie uvedených výrobkoch nadobudol dôvodné podozrenie, že maximálna koncentrácia obsahu olova (limit: 1000 mg/kg ; 0,1%), ktorá je ustanovená v Prílohe II Smernica RoHS II, mohla byť prekročená, a to konkrétne v obsahu farieb, ktorými boli natreté vonkajšie časti mikroskopov pre podnikateľské použitie, vrátane niektorého príslušenstva, ktoré bolo dodané s mikroskopmi.

Po dôkladnej analýze situácie výrobca potvrdzuje, že v tomto ohľade neexistuje žiadne zdravotné riziko pre konečných používateľov, nakoľko olovo obsiahnuté vo farbe nie je prchavé a nemôže byť rozpustené pri bežnom a odporúčanom používaní.

Opatrenia na ochranu trhu:
Výrobca pozastavil objednávky, prestal uvádzať na trh dotknuté výrobky a oznámil svojmu dodávateľovi farieb ČĽR potenciálny nesúlad so Smernicou RoHS II. Následne bolo obratom výrobcovi od dodávateľa doručené potvrdenie o tom, že začal okamžite dodávať nezávadné farby.
V prípade, ak by boli vyššie špecifikované výrobky uvedené v ponuke pre širokú verejnosť (bežného spotrebiteľa), spotrebiteľ má právo podľa §6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi a má právo na vrátenie kúpnej ceny výrobku. Predávajúci je povinný vziať späť výrobok, ktorý je nebezpečný, aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku.

eclipse e200

smz800n