SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Mitsubishi - teplomery s obsahom ortuti

Oznámenie spoločnosti Mitsubishi - teplomery s obsahom ortuti

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 14. 8. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, doručenej od spoločnosti Certification company B.V., Wisselweg 33, 1314 CB Almere, The Netherlands, ktorá zastupuje spoločnosť Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B. V. Damsluisweg 2, 1332 EC Almere, The Netherlands (ďalej len „Mitsubishi“), v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam:

Spoločnosť Mitsubishi zistila, že na trh EÚ dodávala od apríla 2014 do novembra 2018 teplomery s obsahom ortuti.

Tieto teplomery boli dodané ako súčasť dieselových motorov vyrábaných spoločnosťou Mitsubishi za účelom priemyselného a profesionálneho použitia.

Podľa oddielu 18a prílohy XVII nariadenia REACH nie je možné uvádzať na trh EÚ meracie zariadenia s obsahom ortuti.

Ide najmä o teplomery dodávané ako:

1. súčasť dieselových motorov:
  • číslo teplomera: 04522-14101 dodávaných do nasledovných typov dieselových motorov S6B3, S6A3, S6R, S6R2, S12A2, S12H, S12R, S16R),

 

2. náhradné diely:

  • číslo teplomera: 04522-14101
  • číslo teplomera: 04522-19000.

Spoločnosť Mitsubishi po zistení vyššie uvedenej skutočnosti začala okamžite vykonávať nápravné opatrenia a plánuje dotknutým odberateľom poskytnúť náhradu a prostriedky na bezpečné vrátenie predmetného meracieho zariadenia.

Podrobné informácie o tom, či podnikateľovi bolo skutočne dodané dotknuté zariadenie a ako následne postupovať pri výmene za teplomer bez obsahu ortuti a jeho vrátení, je možné získať na adrese:

Certification Company
Wisselweg 33, 1314 CB Almere
The Netherlands
Tel: +31 (0)36 202 40 12

E-mail: info@certification-company.com
Webová stránka: www.certification-company.com

Súčasne spoločnosť Mitsubishi plánuje dotknutým odberateľom zaslať oznámenie formou listu.

Po dôkladnej analýze vzniknutej situácie spoločnosť Mitsubishi nemá žiadny dôkaz ani dôvod domnievať sa, že by ortuť z meracích zariadení nejako nepriaznivo ovplyvnila zdravie konečných používateľov alebo by mala negatívny vplyv na životné prostredie, nakoľko žiadny z teplomerov, ktoré v súčasnosti ortuť obsahujú, nebol poškodený a vrátený.

V prípade, ak bol vyššie špecifikovaný ortuťový teplomer uvedený v ponuke pre bežného spotrebiteľa - nepodnikateľa a bol spotrebiteľovi predaný, spotrebiteľ má právo podľa § 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť predávajúcemu a má právo na vrátenie kúpnej ceny výrobku.

Predávajúci je povinný vziať späť výrobok, ktorý je nebezpečný aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku.

Spoločnosť Mitsubishi sa ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti.