SOI Zoznam predajní v zmysle zákona č. 89/2016 Z. z.Zoznam maloobchodných predajní

Zoznam maloobchodných predajní

Kategória: Zoznam predajní v zmysle zákona č. 89/2016 Z. z.
Dátum: 17. 9. 2020

Na základe zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) sprístupňuje zoznam všetkých maloobchodných predajní, ktoré si splnili oznamovaciu povinnosť podľa § 18 tohto zákona (t. j. zoznam predajní, ktoré vykonávajú cezhraničný predaj vybraných výrobkov na diaľku – tabakové výrobky a výrobky súvisiace).

K oznamovacej povinnosti:
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii doklady o
a) obchodnom mene a mieste podnikania alebo sídla, z ktorého sa tabakové výrobky, elektronické cigarety a plniace fľaštičky budú dodávať,
b) dátume začatia činnosti spočívajúcej v ponúkaní tabakových výrobkov na cezhraničný predaj na diaľku,
c) adrese webového sídla používaného na tento účel.

Nakoľko ide len o oznamovaciu povinnosť, môže tak povinný subjekt urobiť aj prostredníctvom emailu na oos@soi.sk, v ktorom vyžadované informácie alebo doklady uvedie (stačí stručne, prípadne vo forme bodov). Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zapojená do cezhraničného predaja na diaľku musí používať systém overovania veku, pomocou ktorého možno v čase predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku minimálneho veku stanovenú členským štátom určenia, a poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní. Uvedené je možné uviesť taktiež stručne a v bodoch spolu s predložením dokladov.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zapojená do cezhraničného predaja tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek nesmie zásobovať takými výrobkami spotrebiteľov v členských štátoch, v ktorých je takýto predaj zakázaný. V zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov je i naďalej platné a účinné ustanovenie zakazujúce predaj týchto výrobkov prostredníctvom podomového a zásielkového predaja (§ 6 ods. 1 tohto zákona). SOI neodporúča predaj na diaľku spotrebiteľom na trhu Slovenskej republiky, uvedené konanie je považované za porušenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov (pod hrozbou pokuty od 331 eur do 6 638 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá tento zákaz nerešpektuje).

Subjekt so sídlom alebo miestom podnikania na Slovensku však môže predávať tieto výrobky na diaľku osobám mimo územia Slovenskej republiky.

Zoznam maloobchodných predajní – [xlsx, 9,37 kB]