SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Garmin

Oznámenie spoločnosti Garmin

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 17. 8. 2016

Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie bolo doručené oznámenie, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa nebezpečný výrobok: Bežecké hodinky s GPS FORERUNNER 15

Krajina pôvodu: Taiwan

Údaje o výrobcovi: Garmin, Mȕhlentalstrasse 2, 8200 Schaffhausen, Švajčiarsko (ďalej len Výrobca)

Identifikácia výrobku: bežecké hodinky

Popis výrobku: bežecké hodinky s GPS s názvom FORERUNNER 15, ktoré sledujú odbehnutú vzdialenosť a tempo bežcov

Druh nebezpečnosti: výskyt nebezpečnej látky (olova) v dvoch spájkovacích spojoch jednej súčiastky vo výrobku

Príčiny nebezpečnosti: Na základe vykonaných skúšok Výrobca zistil výskyt nebezpečnej látky (olova) v mierne nadlimitnom množstve 1000mg/kg (0,1%) („Limit“). Vzhľadom na vnútorné umiestnenie, fyzické zhotovenie a uzavretú inštaláciu súčiastky v rámci výrobku, pri bežnom používaní výrobku nepredstavuje pre používateľov potenciálne riziko expozície olovom.

Opatrenia na ochranu trhu: Spoločnosť Garmin stiahla všetky kusy výrobkov z trhu, ktorými disponovala. Spotrebiteľ má právo podľa §6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi a má právo na vrátenie kúpnej ceny výrobku. Predávajúci je povinný vziať späť výrobok, ktorý je nebezpečný, aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku.