SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelný reťazec art. no: 785

Svetelný reťazec art. no: 785

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 10. 3. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Svetelný reťazec art. no: 785

Pôvod:

Čína

Identifikácia výrobku:

Svetelný reťazec s 200 LED žiarovkami zelenej farby a s možnosťou pripojenia ďalšieho reťazca. Svetelný reťazec obsahuje zariadenie na zmenu režimu svietenia a je opatrený návlečkou s povinnými údajmi. Svetelný reťazec je balený v kartónovom obale a nie je sprevádzaný návodom na použitie v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:

V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svetelného reťazca je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Svetelný reťazec má aj ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako nedostatočný prierez vodiča a nedostatočnú odolnosť voči vode.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanej osobe opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Fotografie predmetného výrobku:

nv_svet 

nv_svet 

nv_svet 

nv_svet 

nv_svet 

nv_svet 

nv_svet