SOI Informácie pre verejnosťPonuka motorových vozidiel

Ponuka motorových vozidiel

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 13. 10. 2021

Ústredný inšpektorát SOI, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok štátu v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – 3 ks osobných motorových vozidiel Seat Cordoba 1,4i/16V Trendy, rok výroby 2008, ktoré sa nachádzajú na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave.

Minimálna kúpna cena jedného motorového vozidla je 850.- resp. 1250.- EUR.

Vozidlá sú opotrebované, je potrebná ich oprava.

Bližšie údaje o motorových vozidlách sú uvedené v prílohe.

Termín obhliadky: Dňa 18. októbra 2021 od 08.30 do 14.00 hod.

Lehota na doručenie ponúk: Písomné ponuky treba doručiť v termíne do 21. októbra do 14.00 hod. na adresu Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Odbor správy majetku, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Osobne je možné cenovú ponuku odovzdať v pracovných dňoch do podateľne Slovenskej obchodnej inšpekcie na Bajkalskej 21/A v Bratislave v čase od 8.30 do 14.30 h.

Za doručené sa považujú ponuky prijaté najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr sa nebude prihliadať. V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do podateľne Slovenskej obchodnej inšpekcie, nie podaná na pošte.

Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTO

Ceny uvádzať vrátane DPH.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: Dňa 22. októbra 2021 o 9.00 h v zasadačke Ústredného inšpektorátu SOI, Bajkalská 21/A v Bratislave.

Víťaz – najvyššia cenová ponuka, pri rovnakých cenových ponukách skôr doručená ponuka.

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov vereného sektora.

Kúpno-predajná zmluva musí byť odsúhlasená Ministerstvom hospodárstva SR a bude platná po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

Informácie: Na tel. č. 02/58 27 21 27, Dušan Haňo, alebo mailom na dusan.hano@soi.sk.

Údaje o motorových vozidlách [xml, 964 kB]