SOI Informácie pre verejnosťNakupovanie cez internet - upozornenie pre spotrebiteľov

Nakupovanie cez internet - upozornenie pre spotrebiteľov

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 20. 3. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia žiada spotrebiteľov o zvýšenú obozretnosť pri internetových nákupoch v súčasnosti nedostatkových tovarov (dezinfekčné gély, ochranné rúška a pod.).

Ak nakupujete prostredníctvom e-shopu, nezabúdajte na nasledujúce zásady:

1.    Doména .sk ani slovenský jazyk automaticky nezaručujú, že ide o slovenský internetový obchod.

2.    Každý internetový obchod, ktorý je primárne smerovaný na slovenského spotrebiteľa (stránka obchodu je v slovenskom jazyku, má doménu .sk), musí na svojej stránke uvádzať:

-    údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania)

-    telefónne číslo a ďalšie kontaktné údaje, napr. adresu elektronickej pošty predávajúceho,

-    adresu, na ktorej si spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu, sťažnosť alebo iný podnet (ak sa líši od sídla alebo miesta podnikania predávajúceho),

-    hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby,

-    celkovú cenu tovaru alebo služby,

-    platobné podmienky, dodacie podmienky a lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu,

-    informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií,

-    informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri odstúpení od zmluvy (predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy),

-    informáciu o tom, že spotrebiteľ, ktorý využije právo na odstúpenie od zmluvy, bude znášať náklady na dopravu tovaru predávajúcemu,

-    informáciu o tom, kedy spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy,

-    poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby,

-    informácie o poskytovanej záruke (ak je poskytovaná nad rámec všeobecného predpisu).

POZOR!

Uvedené sa netýka predaja medzi občanmi (napr. prostredníctvom sociálnych sietí, bazárov a pod.).

Výnimkou sú prípady, keby konanie takéhoto občana malo znaky podnikania (teda vykonával by ho sústavne, vo vlastnom mene a za účelom dosiahnutia zisku).

Podozrenia na neoprávnené podnikanie je potrebné nahlásiť príslušnému živnostenskému úradu.

Ak ste sa stretli s internetovým obchodom, ktorý vyššie uvedené údaje nezverejňuje, prípadne ste si v e-shope zakúpili výrobok, ktorý nezodpovedal deklarovanému popisu, informujte nás o tejto skutočnosti:

-    e-mailom na adresu oos@soi.sk

-    prostredníctvom kontaktného formulára https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

Svoj podnet doplňte o všetky dostupné údaje a dokumenty (napr. web stránka, mailová komunikácia s e-shopom, kópia faktúry, kópia objednávky.....), ktoré máte k dispozícii.

Uľahčí nám to identifikáciu predávajúceho a prípadné ďalšie šetrenie, ktoré bude vykonané buď Slovenskou obchodnou inšpekciou (ak ide o predávajúceho so sídlom v SR) alebo príslušným národným orgánom dozoru v inom členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande (ak predávajúci sídlia v týchto krajinách).

Šetrenie predávajúcich so sídlom mimo EÚ môže byť problematické, pretože závisí výlučne na národných orgánoch tretích krajín.

K podaniam nám NEZASIELAJTE žiadne výrobky.

Ako dôkaz v konaní je totiž možné použiť výlučne výrobky, zakúpené SOI v rámci kontrolného nákupu.

V prípadoch, ak ste nakupovali v internetovom obchode od predávajúceho v inom členskom štáte EÚ, svojich individuálnych spotrebiteľských práv sa môžete domáhať prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v SR (https://esc-sr.sk/).