SOI Informácie pre verejnosťZákladné zásady pri vrátení nebezpečného výrobku

Základné zásady pri vrátení nebezpečného výrobku

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 30. 8. 2010
  • V prípade ak spotrebiteľ vlastní presne identický druh nebezpečného výrobku, zverejneného na internetovej stránke SOI:

-    nebezpečné výrobky zistené na trhu SR

http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.soi

-    nebezpečné výrobky zistené na trhu v iných členských štátoch

http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Jednotny-trh-EU.soi

má právo ho vrátiť späť predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi.

Poznámka: Oznam o nebezpečnom výrobku sa nevzťahuje na ďalšie príbuzné modely, prevedenia, príp. odlišnosti v názve výrobku.

  • V súlade s § 6 ods.7 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je predávajúci, výrobca, dovozca alebo distribútor povinný nebezpečný výrobok prevziať späť a do troch pracovných dní od jeho prevzatia spotrebiteľovi vrátiť jeho kúpnu cenu
  • Výrobca alebo dovozca je povinný vziať späť nebezpečný výrobok aj vtedy, ak spotrebiteľ už nemá doklad o kúpe výrobku.
  • Spotrebiteľ má právo nebezpečný výrobok vrátiť aj po uplynutí záručnej doby a teda na jeho vrátenie sa nevzťahujú ani podmienky reklamačného konania.
  • Predávajúci má možnosť žiadať od spotrebiteľa vrátenie celého a úplného nebezpečného výrobku.