SOI Informácie pre verejnosťVýsledky hodnotenia bezpečnostných vlastností rýchlovarných kanvíc

Výsledky hodnotenia bezpečnostných vlastností rýchlovarných kanvíc

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 20. 8. 2010

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonali v júni tohto roku na národnom trhu kontroly zamerané na bezpečnosť a správne označenie rýchlovarných kanvíc.

Celkom skontrolovali 1044 druhov rýchlovarných kanvíc v 79 PJ v ponuke pre spotrebiteľa. Nedostatky boli zistené v 9 PJ. Vizuálnou kontrolou boli nedostatky zistené na 66 druhoch rýchlovarných kanvíc v celkovej hodnote 10556 €. Pri 58 druhoch rýchlovarných kanvíc išlo o chýbajúce bezpečnostné upozornenie v slovenskom jazyku a pri 8 druhoch týchto výrobkov chýbal návod na použitie v slovenskom jazyku.

Na overenie podozrenia z nebezpečnosti SOI odobrala 10 druhov rýchlovarných kanvíc.

Na základe overenia ich vlastností vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI oznamuje, že 4 druhy nevyhoveli v plnení informačných povinností (neúplný návod na použitie). Nevyhovujúce výrobky boli označené značením CE. Požiadavkám na elektrickú bezpečnosť vyhoveli všetky odobraté výrobky.

Rýchlovarné kanvice sú určenými výrobkami v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o zhode).

Musia spĺňať technické požiadavky ustanovené vykonávacími predpismi k zákonu o zhode.:

•    NV SR č. 308/2004 Z.z ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení NV SR č. 449/2007 Z.z.,

•    NV SR č. 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení NV SR č. 318/2007 Z.z.

Požiadavky na elektrickú bezpečnosť sú bližšie špecifikované technickými normami:

  • STN EN 60335-1:2003 +A1:2005+A2:2007+ A11:2004+A12:2006 +A13:2009
  • STN EN 60335-2-15:2003 + A1:2006+A2:2009

Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu sú bližšie špecifikované technickými normami:

  • STN EN 55014-1:2007+A1:2010;
  • STN EN 55014-2:2002+A1:2003+A2:2009;
  • STNEN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010;
  • STN EN 61000-3-3:2009

Skúškami v príslušnej AO sa zistilo, že kontrolované rýchlovarné kanvice nevyhoveli v plnení informačných povinností:

Požiadavky na označovanie a inštrukcie

  • STN EN 60335-1:2003 +A1:2005+A2:2007+ A11:2004+A12:2006 +A13:2009
  • STN EN 60335-2-15:2003 + A1:2006+A2:2009
  • oddiel 7 Označovanie a inštrukcie, čl. 7.12

Nedostatky týkajúce sa návodov na použitie a bezpečnostných upozornení na výrobkoch boli kontrolovanými subjektmi odstránené buď dobrovoľne alebo bola ochrana trhu zabezpečená uložením opatrení na mieste, ktorými bol zakázaný ich predaj a dodávka do doby odstránenia nedostatkov.