SOI Informácie pre verejnosťInformácia pre spotrebiteľov o zmenách v oblasti spotrebiteľských úverov

Informácia pre spotrebiteľov o zmenách v oblasti spotrebiteľských úverov

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 9. 6. 2010

S účinnosťou od 11.6.2010 vstúpil do platnosti zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil zákon č. 258/2008 Z. z. o spotrebiteľských úveroch Z z. v znení neskorších predpisov. Zákon sa vzťahuje na spotrebiteľské zmluvy uzatvorené po 11.06.2010.

Nový zákon priniesol zmeny voči pôvodnému zákonu č. 258/2008 Z. z. hlavne v nasledovných oblastiach.

1) Poskytovanie predzmluvných informácií

Poskytovateľovi úveru (ďalej len veriteľ) alebo finančnému agentovi bola ustanovená povinnosť, poskytnúť predzmluvné informácie v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy písomne, prostredníctvom formulára (tvorí súčasť zákona) alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom spotrebiteľovi. Veriteľ musí zobrať do úvahy čas, ktorý potrebuje spotrebiteľ na pochopenie informácií a zváženie ponuky úveru. Povinnosťou veriteľa je poskytnúť na požiadanie bezplatne návrh na uzavretie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, čo umožní spotrebiteľovi riadne sa zoznámiť so všetkými náležitosťami zmluvného vzťahu . Veriteľovi alebo finančnému agentovi bola ustanovená povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi primerané vysvetlenie na primeranej úrovni (napr. vysvetlenie jednotlivých položiek predzmluvných informácií, charakteristiku produktov, následky nesplácania úveru...) tak, aby spotrebiteľ bol schopný posúdiť, či navrhovaná zmluva zodpovedá jeho potrebám a jeho finančnej situácii.

V prípade poskytovania informácií prostredníctvom diaľkovej komunikácie, ktorý neumožní poskytnutie predzmluvných informácií formou formulára, veriteľ tieto informácie poskytne bezprostredne po uzavretí zmluvy o úvere.    

2) Rozšírenie poskytovaných informácií v reklame

Predmetným zákonom sa rozšírila informačná povinnosť v reklame alebo akejkoľvek ponuke o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa uvádza úroková sadzba spotrebiteľského úveru alebo akýkoľvek číselný údaj týkajúci sa celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom. Reklamná ponuka musí obsahovať zrozumiteľne, stručne a zreteľne vo forme reprezentatívneho príkladu nasledovné informácie

a)    úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, fixnú alebo variabilnú alebo obidve,

b)    podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom,

c)    celkovú výšku spotrebiteľského úveru,

d)    ročnú percentuálnu mieru nákladov

e)    dobu splatnosti spotrebiteľského úveru,

f)    pri spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby na konkrétny tovar alebo službu výšku predajnej ceny tovaru alebo služby a výšku akejkoľvek zálohy,

g)    celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, výšku a počet splátok.

V prípade, ak je podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru alebo na jeho získanie za ponúkaných podmienok aj uzavretie zmluvy o doplnkovej službe súvisiacej so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, najmä poistnej zmluvy a ak náklady súvisiace s touto službou nemožno určiť vopred, uvedie sa v reklame zrozumiteľne, stručne a zreteľne informácia o povinnosti uzavrieť aj zmluvu o doplnkovej službe.

3) Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi. Lehota na odstúpenie sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení bolo v súlade s postupom uvedeným v zmluve o spotrebiteľskom úvere a zaslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy je povinný zaplatiť veriteľovi požičanú sumu (istinu) a úrok z tejto sumy odo dňa, keď začal úver čerpať až do dňa splatenia istiny a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru. Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote veriteľ nemá nárok na žiadnu inú kompenzáciu od spotrebiteľa okrem kompenzácie nenávratných poplatkov, ktoré veriteľ zaplatil orgánu verejnej správy v súvislosti s týmto spotrebiteľským úverom (napr. poplatky za overenie podpisov na zmluvách) Ak veriteľ alebo tretia osoba poskytli na základe zmluvy doplnkovú službu súvisiacu so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, okamihom odstúpenia od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zaniká aj táto zmluva o doplnkovej službe

V zmluve o spotrebiteľskom úvere musí byť uvedená informácia o práve na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie, a ďalšie podmienky pri odstúpení vrátane informácie o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť čerpanú istinu a príslušný úrok ako aj o výške úroku za deň alebo o spôsobe je výpočtu.

Na finančný lízing sa nevzťahuje právo odstúpiť od zmluvy.

4) Vypovedanie zmluvy uzavretej na dobu neurčitú

Nový zákon v upravuje možnosť ukončenia zmluvy o úvere výpoveďou , pokiaľ bola zmluva uzavretá na dobu neurčitú. Spotrebiteľ je oprávnený zmluvu o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú vypovedať bezplatne, ak sa zmluvné strany nedohodli na výpovednej lehote. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako 1 mesiac. Vypovedať zmluvu môže aj veriteľ, ak je to uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú, lehota nesmie byť kratšia ako 2 mesiace.

Veriteľ môže vypovedať zmluvu, ak je to dohodnuté v zmluve aj z objektívnych príčin (nezávislých od jeho vôle), o čom musí informovať spotrebiteľa, ak tomu nebránia ustanovenia osobitného predpisu (z. č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu) alebo verejný poriadok alebo bezpečnosť štátu.

Podľa prechodného ustanovenia sa od 11.6.2010 použijú niektoré paragrafy (§ 10 ods.2 a 3, § 12, 14, 17 ods.1 a2, § 18) aj na zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené pred 11. júnom 2010, ak boli uzavreté na dobu neurčitú (napr. revolvingový úver, úver na kreditnú kartu).

5) Skúmanie bonity klienta

Veriteľovi bola uložená povinnosť pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej v navýšení spotrebiteľského úveru, posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver , pričom berie do úvahy najmä dobu, na ktorú poskytuje spotrebiteľský úver, výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa, prípadne aj účel spotrebiteľského úveru. Spotrebiteľ je povinný poskytnúť veriteľovi na jeho žiadosť údaje potrebné na takéto posúdenie. Veriteľ má v súvislosti s posudzovaním bonity klienta právo využívať informácie o spotrebiteľovi z príslušnej databázy za podmienok ustanoveným v zákone č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov.

6) Predčasné splatenie úveru

Spotrebiteľ má možnosť predčasne splatiť úver s tým, že je povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté za časové obdobie od poskytnutia úveru do jeho splatenia. Veriteľ má však nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením úveru pred lehotou splatnosti. Výška náhrady nákladov nemôže presiahnuť 1% z výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti , ak obdobie medzi splatením pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy presahuje 1 rok. Ak toto obdobie nepresahuje 1 rok, výška takejto náhrady nesmie presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Tieto náhrady však nemôžu presiahnuť výšku úroku, ktorú by spotrebiteľ zaplatil počas obdobia medzi predčasným splatením úveru a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

O výške a o spôsobe určenia výšky tejto náhrady musí byť spotrebiteľ informovaný už v predzmluvnej fáze ako aj v zmluve o úvere.

Ďalšou zmenou je, že veriteľovi sa zakazuje požadovať náhradu nákladov, ak k predčasnému splateniu došlo:

- na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie úveru,

- ak ide o povolené prečerpanie (umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peniazmi nad rámec aktuálneho zostatku jeho platobného účtu),

- alebo takéto splatenie úveru sa uskutoční v období, pre ktoré nie je úroková sadzba úveru

fixná.

7) Povinnosť registrácie všetkých úverových spoločností v Národnej banke Slovenska

Zákon ukladá veriteľom povinnosť registrovať sa do registra veriteľov, registráciu vykonáva Národná banka Slovenska, ktorá v prípade závažného porušenia povinností veriteľom, môže registráciu zrušiť.

Veriteľ nemôže poskytovať spotrebiteľské úvery bez registrácie.

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje spotrebiteľské úvery k 11. júnu 2010, ich chce poskytovať aj po 11.6.2010 je povinná zapísať sa do registra veriteľov do troch mesiacov odo dňa účinnosti zákona č.129/2010 Z. z. t. j. najneskôr do 11. septembra 2010.

Zmeny a doplnky v iných zákonoch súvisiacich so zákonom č. 129/2010 Z. z.

V súvislosti s vydaním predmetného zákona a potrebou transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS boli novelizované aj iné právne predpisy.

Zmenený a doplnený bol zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého živnostenské oprávnenia umožňujúce poskytovanie spotrebiteľských úverov v tomto rozsahu dňom 11.6.2010 zanikajú a ak chcú právnické a fyzické osoby poskytovať úvery ďalej, musia sa registrovať podľa zákona č.129/2010 v stanovenej lehote. Ak nepodajú návrh na registráciu v stanovenej lehote ( 3 mesiace) potom im oprávnenie poskytovať úvery zaniká.

Ďalej bol pozmenený a doplnený zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v ktorom boli doplnené podmienky, ktoré sa považujú za neprijateľné v spotrebiteľských zmluvách, sankcie za omeškanie s plnením záväzku spotrebiteľa (nesmú byť vyššie ako ustanoví vykonávací predpis), výšku odplaty za poskytnutie peňažných prostriedkov ( nesmie podstatne prevyšovať odplatu obvykle požadovanú na finančnom trhu za úvery v obdobných prípadoch) vypovedania zmluvy spotrebiteľom v prípade zmeny zmluvných podmienok dodávateľom, následkom čoho spotrebiteľ musí vrátiť finančné prostriedky (dohoda o splátkach).

Ďalší doplnok sa týkal veľkosti písma predmetu a ceny zmluvy. Predmet a cena nesmú byť uvedené menším písmom ako iná časť takejto zmluvy s výnimkou názvu zmluvy a označení jej častí. Zmluva uzatvorená v rozpore s týmto ustanovením je neplatná.".

Vzhľadom k doterajším skúsenostiam s poskytovaním spotrebiteľských úverov doporučujeme spotrebiteľom pred podpísaním zmluvy o spotrebiteľskom úvere, venovať pozornosť podmienkam uvedeným v zmluvách, dožadovať sa u veriteľa náležitého vysvetlenia nejasností okolo úveru a zvážiť schopnosť splácať úver. Nový zákon poskytuje dostatočný priestor pre takéto konanie.