SOI Informácie pre verejnosťInformácia o štítkovaní energeticky významných výrobkov novým energetickým štítkom

Informácia o štítkovaní energeticky významných výrobkov novým energetickým štítkom

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 16. 11. 2011

Dňa 20.07.2011 nadobudol účinnosť zákon NR SR č.182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom je do legislatívy Slovenskej republiky implementovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch nadobudla účinnosť 19.06.2010.

Zákon NR SR č.182/2011 Z. z. upravuje tieto oblasti:

 • nový prepracovaný právny rámec požiadaviek na štítkovanie energeticky významných výrobkov,
 • povinnosti pre výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov alebo predajcov energeticky významných výrobkov,
 • požiadavky na reklamu a verejné obstarávanie,
 • postup orgánov dohľadu nad trhom
 • sankcie pri porušení ustanovení zákona.

Ďalšie podrobnosti o tom, ktorý výrobok má byť označený novým štítkom, kde má byť štítok umiestnený a čo má obsahovať určujú delegované nariadenia Európskej komisie. Delegované nariadenia sú záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, to znamená, že tieto nariadenia Komisie nebudú transponované do národnej legislatívy SR (nebudú zverejňované v Zbierke zákonov SR).

V súčasnosti bolo publikovaných päť delegovaných nariadení Komisie:

delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami.

Uplatňuje sa od 20. decembra 2011. Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 20. apríla 2012,

delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami.

Uplatňuje sa od 30. novembra 2011. Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 30. marca 2012,

delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami.

Uplatňuje sa od 20. decembra 2011. Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 20. apríla 2012,

delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami.

Uplatňuje sa od 30. novembra 2011. Článok 3 ods. 1 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 30. marca 2012.

delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 626/2011 zo 4. mája 2011, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Zákon však nevyžaduje výmenu štítkov pri výrobkoch uvedených na trh pred lehotou povinného zavedenia nových štítkov. Tieto výrobky môžu byť označené pri predaji starým štítkom alebo kombináciou starého a nového štítku.

Výnimkou sú televízory. Nakoľko v minulosti nemuseli byť označené energetickým štítkom vôbec, povinnosti podľa tohto zákona sa začínajú uplatňovať od 30. novembra 2011, nadväzne na delegované nariadenie Komisie č. 1062/2010.

Podľa § 3 zákona 182/2011 Z. z. Výrobca, splnomocnený zástupca alebo dovozca, ktorý uvádza energeticky významný výrobok na trh alebo do prevádzky, je povinný:

 1. dodať k energeticky významnému výrobku štítok a informačný list vypracovaný podľa osobitného predpisu,
 2. vypracovať technickú dokumentáciu podľa odseku umožňujúcu posúdenie správnosti informácií, ktoré štítok a informačný list obsahujú,
 3. uchovávať technickú dokumentáciu na kontrolné účely počas piatich rokov po tom, čo bol vyrobený posledný energeticky významný výrobok, na ktorého štítok a informačný list sa technická dokumentácia vzťahuje,
 4. poskytnúť elektronickú verziu technickej dokumentácie do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti orgánu dohľadu nad trhom alebo od doručenia žiadosti Európskej komisie,
 5. dodať štítok zdarma osobe, ktorá predáva, prenajíma, ponúka na predaj na splátky alebo predvádza energeticky významný výrobok konečnému užívateľovi,
 6. na základe žiadosti predajcu dodať štítok bezodkladne a bez toho, aby bola dotknutá možnosť voľby formy dodania zo strany dodávateľa,
 7. zahrnúť informačný list do propagačného materiálu o energeticky významnom výrobku; ak dodávateľ neposkytuje k energeticky významnému výrobku propagačný materiál, dodá informačný list s ostatnou dokumentáciou, ktorú poskytuje spolu s energeticky významným výrobkom,
 8. zabezpečiť úplnosť a správnosť informácií uvedených na štítku a v informačnom liste,
 9. súhlasiť so zverejnením informácií uvedených na štítku alebo v informačnom liste.

Podľa § 3 zákona 182/2011 Z. z. Predajca je povinný:

 1. vystaviť riadne, viditeľne a čitateľne štítok k energeticky významnému výrobku pri predaji, prenájme, ponuke na predaj, na splátky alebo pri predvedení energeticky významnému výrobku,
 2. poskytnúť informačný list pri predaji energeticky významného výrobku,
 3. pripevniť štítok vyhotovený v štátnom jazyku k energeticky významnému výrobku na zreteľne viditeľné miesto ustanovené osobitným predpisom pri predvedení energeticky významného výrobku, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis,
 4. poskytnúť konečnému užívateľovi informáciu uvedenú na štítku alebo v informačnom liste pred nákupom energeticky významného výrobku, ak sa energeticky významný výrobok ponúka na predaj, prenájom alebo na predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu, reklamy prostredníctvom internetu alebo iného elektronického média, alebo iným spôsobom, ktorý neumožňuje predvedenie výrobku.

Informácie ohľadne používania nových energetických štítkov sú dostupné aj na webovej stránke http://eur-lex.europa.eu/sk/tools/sitemap.htm.