Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Slovenská obchodná inšpekciaProgram dohľaduVšeobecný programNárodný program SOI pre dohľad nad trhom - všeobecný program na rok 2010

Národný program SOI pre dohľad nad trhom - všeobecný program

Kategória: Program dohľadu - Všeobecný program
Dátum: 26. 1. 2010

Národný program SOI pre dohľad nad trhom

v rámci svojich kompetencií

Od 1. januára 2010 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)

č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93.

S odvolaním na čl. 18 ods. 5, citovaného nariadenia , orgány trhového dozoru členských štátov vytvárajú a aktualizujú svoje programy pre dohľad nad trhom a to buď program všeobecný alebo osobitné programy pre sektory, v ktorých vykonávajú dohľad .

Nadväzne na túto povinnosť SOI ako orgán dohľadu nad národným trhom SR pre výrobky spotrebiteľského charakteru zverejňuje svoj všeobecný program a program dohľadu nad trhom v sektoroch, podľa jej kompetencií .

VŠEOBECNÝ PROGRAM

DOHĽADU SOI NAD TRHOM SO SPOTREBITEĽSKÝMI VÝROBKAMI


I.    ÚVOD

Všeobecný program dohľadu nad trhom bol vypracovaný v súlade s článkom 18 ods. 5 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej len „Nariadenie EP a Rady 765/2008“).

Na zabezpečenie účinného dohľadu nad trhom zameraným na vysoký stupeň ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa je potrebné zriaďovať, pravidelne aktualizovať a realizovať sektorové programy na dohľad na základe kategórií výrobkov alebo rizík a sledovať aktivity dohľadu, tiež jeho výsledky aj podľa článku 9 Smernice 2001/95/ES Európskeho Parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti .

II. VŠEOBECNÉ CIELE

Cieľom programu ja zabezpečiť, aby výrobky sprístupňované na trhu spĺňali požiadavky stanovené harmonizačnými právnymi predpismi Spoločenstva. Toto je možné dosiahnuť preverovaním ich bezpečnosti skúšaním a overovaním, či výrobky obsahujú upozornenia na riziká, ktoré môže ich použitie vyvolať.

Ak je dôvodné alebo už preukázané podozrenie, že výrobok nespĺňa požiadavky harmonizačných právnych predpisov, najmä že nie je bezpečný, prijímať náležité opatrenia u hospodárskych subjektov a informovať osoby, ktoré by mohli byť vystavené riziku vyvolanému takýmto výrobkom.

III. OPIS ŠTRUKTÚRY A KOMPETENCIE

Slovenská obchodná inšpekcia SOI je orgán štátnej správy napojený na rozpočet Ministerstva hospodárstva SR. Vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti je nezávislá.

Člení sa na ústredný inšpektorát so sídlom v Bratislave a 8 regionálnych podriadených inšpektorátov SOI /regionálna pôsobnosť je zhodná so súčasným územno-správnym členením SR /.

SOI má celkom 262 zamestnancov, z čoho je 150 inšpektorov, ktorí na trhu vykonávajú kontroly.

Vo svojej pôsobnosti nemá žiadne skúšobné laboratórium.Za výrobky odobraté na overenie ich vlastností platí a pri ich testovaní vystupuje voči notifikovaným orgánom ako klient , ktorý im za skúšanie platí trhové ceny.

Jej kompetencie sú upravené samostatným právnym predpisom, podľa ktorého je SOI všeobecným orgánom trhového dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu v oblasti nepotravinárskych výrobkov, okrem kozmetických a tabakových výrobkov , výrobkov prichádzajúcich do styku s požívatinami a zdravotníckych pomôcok.

Pôsobnosť SOI :

-    je orgánom dozoru nad bezpečnosťou spotrebiteľských výrobkov nepotravinárskeho charakteru podľa GPSD, vyhľadáva/ hlási výrobky so zisteným závažným rizikom z/do systému Rapex,

-    je orgánom dohľadu nad výrobkami spotrebiteľského charakteru smerníc NP, kontroluje ich označenie CE, príp. dokumentáciu súvisiacu s posudzovaním zhody a zhodu vlastností s požiadavkami smerníc NP, je orgánom dohľadu nad plnením povinností preukazovať zhodu aj v komodite stavebných výrobkov ,

-    je orgánom kontroly nad plnením smerníc EP a Rady (ES) v oblasti ochrany ekonomických záujmov spotrebiteľov.

Právnu subjektivitu má ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie. Pre účely správneho konania sú krajské inšpektoráty SOI orgánmi prvého stupňa, pričom druhostupňovým orgánom je ústredný inšpektorát SOI.

IV. SYSTÉM KONTROLY

SOI vykonáva proaktívne alebo reaktívne kontroly alebo hraničné kontroly podľa Nariadenia Rady (EHS) č. 339/93 - od 1.01.2010 podľa Nariadenia EP a Rady č.765/2008. Kontrolné akcie sú vykonávané na medzinárodnej, národnej alebo regionálnej úrovni.

Proaktívne kontroly sú zamerané na:

- kontrolu výrobkov pri zmene harmonizačných predpisov - tieto akcie bývajú spájané aj s informačnou kampaňou,

- monitoring určitého sortimentu/ vlastnosti výrobkov, na ktoré neboli do t. č. uplatnené podnety spotrebiteľov/podnikateľov na ich bezpečnosť/zhodu, príp. na ktoré bola zverejnená notifikácia v RAPEXe ako nového rizika/sortimentu.

Reaktívne kontroly sú zamerané na kontrolu výrobkov:

- ktoré sú predmetom opakovaných podnetov spotrebiteľov, príp. hospodárskych subjektov, či iných organizácií,

- u ktorých sa riziko/ nesúlad s harmonizačnými predpismi potvrdzuje často a opakovane v rámci akcií SOI ,

- na základe hlásení colných úradov podľa platných harmonizačných predpisov,

- ktoré boli notifikované do systému Rapex iným členským štátom / ide o ich

vyhľadávanie na národnom trhu /

Hraničné kontroly

sú vykonávané na základe hlásenia colných orgánov buď podľa platného harmonizačného predpisu / do 1. 01. 2010 Nariadenie Rady (EHS) č. 339/93 /, alebo na základe platnej Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi SOI a Colným riaditeľstvom SR v r. 2001 / novelizácia Dohody sa uskutočnila v r. 2004, 2006 a v r. 2008 ).

Kontroly vykonávané na medzinárodnej úrovni

Kontroly sú vykonávané na základe účasti SOI v medzinárodných projektoch, prípadne na základe spolupráce s inými členskými štátmi.

Zameranie, rozsah, postupy a ciele sú dohodnuté na medzinárodnej úrovni.

Kontroly sú riadené centrálne, pričom koordinátorom na národnej úrovni je ÚI SOI. Výsledky sú publikované na medzinárodnej a národnej úrovni

Kontroly vykonávané na národnej úrovni

Popis dôvodu ich vykonávania je uvedený vyššie.

Zameranie, rozsah, postupy a ciele kontroly sú riadené centrálne a ich koordinátorom je ústredný inšpektorát SOI., ktorý poskytuje pre regionálne inšpektoráty metodologický servis .

Výsledky sú publikované na národnej úrovni.

Kontroly vykonávané na regionálnej úrovni

Kontroly sú vykonávané ako reakcia na špecifický regionálny problém. Zameranie, rozsah, postupy a ciele sú stanovené na regionálnej úrovni a sú stanovené v písomnom pokyne na výkon kontroly. V niektorých prípadoch je nutná spolupráca s ÚI SOI (odber vzoriek, posúdenie rizika, kvalifikácia výrobku na základe výsledkov skúšok).

Kontroly sú riadené a koordinované regionálnym inšpektorátom . Výsledky sú publikované na národnej úrovni.

V. HODNOTENIE RIZIKA

SOI vykonáva hodnotenia rizika na viacerých úrovniach.

Rizikovosť výrobkov

SOI vedie zoznam rizikových výrobkov, u ktorých sa opakovane stretáva s nedodržiavaním harmonizačných právnych predpisov. Kontroly zamerané na tieto skupiny sa preto opakujú, pričom sú vykonávané aj s prihliadnutím na sezónnosť ich predaja.

Zoznam rizikových výrobkov je pravidelne aktualizovaný. SOI poskytuje tento zoznam aj colným orgánom, ktoré ho využívajú pre usmernenie svojich pracovníkov pri kontrolách výrobkov dovážaných z 3. krajín na trh Spoločenstva.

Rizikovosť hospodárskych subjektov

SOI vedie zoznam rizikových subjektov. Jednotlivé hospodárske subjekty sú označované podľa stanovených kritérií stupňom rizikovosti. Tieto kritériá zahŕňajú častosť porušenia právnych predpisov a tiež ich závažnosť. Rizikovosť hospodárskeho subjektu je braná do úvahy pri umožnení prijímania dobrovoľných opatrení samotnými hospodárskymi subjektmi.

Kvalifikácia výrobkov

SOI pri podozrení na rizikovosť / nezhodu výrobku požiada notifikované osoby o jeho odskúšanie. Na základe výsledkov hodnotí jeho riziko a kvalifikuje výrobok. Podľa kvalifikácie výrobku sú prijímané opatrenia na ochranu trhu a spotrebiteľov v súlade so zásadami proporcionality a obozretnosti.

Hodnotenie rizika vykonáva s prihliadnutím na Príručku EK vypracovanú vo vzťahu na uplatňovanie čl. 11 a 12 GPSD (o. i. obsahuje aj posudzovanie rizika). Do úvahy sa berie pravdepodobnosť vzniku a závažnosť rizika, prítomnosť bezpečnostných upozornení a cieľová skupina, pre ktorú je výrobok určený.

VI. OPATRENIA

Opatrenia na ochranu trhu a spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami sa ukladajú/ prijímajú vždy proporčne , vzhľadom na závažnosť rizika, ktoré výrobok predstavuje a zodpovednosti subjektu v dodávateľskom reťazci.

Opatrenia sa prijímajú buď dobrovoľne zo strany kontrolovaných subjektov, alebo povinne zo strany dozorného orgánu.

Dobrovoľné opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku prijíma v potrebnom rozsahu kontrolovaný subjekt. SOI ich uprednostňuje pred povinnými opatreniami, ak nejde o rizikový subjekt.

Povinné opatrenia sú uložené vtedy, ak kontrolovaný subjekt odmietol prijať dobrovoľné opatrenia alebo ide o rizikový subjekt. Povinné opatrenia môžu byť udelené na mieste inšpektorom alebo následne rozhodnutím inšpektorátu v správnom konaní. Voči opatreniam sa môže kontrolovaný subjekt odvolať, prípadne podať námietky .

VII. SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGÁNMI NA NÁRODNEJ ÚROVNI

SOI s inými národnými orgánmi dohľadu spolupracuje v rámci stanovených kompetencií.

Na základe uzavretých Dohôd o spolupráci SOI spolupracuje s :

-    colnými orgánmi - pri kontrole dovážaných výrobkov z 3. krajín, pri vzájomnej

súčinnosti pri kontrolách. Pravidelné vzájomné semináre colníkov a inšpektorov SOI

na zabezpečenie výmeny poznatkov a skúseností pri ochrane trhu a k zámerom

kontroly dovozov pre nasledujúce obdobia,

- Úradom verejného zdravotníctva /orgán zdravotného dozoru/ - pri kontrole a vypracovávaní stanovísk o zdravotnej neškodnosti hračiek, výrobkov starostlivosti o deti a výrobkov so zisteným obsahom chemických látok ,

- Štátnou veterinárnou a potravinovou správou / orgán dozoru potravinárskych výrobkov/ , pri kontrole obecných náležitostí predaja potravín .

SOI ďalej spolupracuje :

- s regulačnými autoritami,

- notifikovanými osobami, u ktorých požaduje vykonať overenie vlastností

výrobkov podozrivých na nebezpečnosť, nezhodu, príp. kvalitu,

- s príslušnými orgánmi, ktoré tvoria / revidujú nové harmonizačné či iné právne predpisy, príp. technické normy.

- so súdnymi znalcami, v prípadoch posúdenia bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov.

VIII. INFORMOVANIE RELEVANTNÝCH STRÁN

Európska Komisia

SOI informuje EK prostredníctvom kontaktného bodu pre systém Rapex (MH SR) o rizikách nebezpečných výrobkov zistených na trhu SR, vrátane rizík výrobkov už notifikovaných iným ČŠ , ktoré zistila na trhu SR a o opatreniach spojených s obmedzením ich voľného pohybu.

SOI bude tiež informovať EK prostredníctvom určených národných kontaktných miest podľa článku 10 Nariadenia EP a Rady 764/2008 a článku 23 Nariadenia EP a Rady 765/2008.

Orgány trhového dohľadu iných členských štátov

SOI má zabehnutý systém informovania partnerských orgánov trhového dohľadu iných ČŠ o nebezpečných výrobkoch zistených na národnom trhu, ak tieto boli dodané/ vyrobené v ČŠ ich pôsobnosti.

Národné orgány trhového dohľadu

SOI informuje ostatné orgány trhového dohľadu o svojich zisteniach, ak zistené nedostatky spadajú do kompetencie týchto orgánov, alebo si to vyžadujú vzájomné dohody o spolupráci .

Hospodárske subjekty

SOI vždy informuje hospodársky subjekt o výsledkoch skúšok odobratého výrobku a jeho kvalifikácii, ako aj o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na ochranu trhu a spotrebiteľov.

SOI informuje hospodársky subjekt na adrese uvedenej na predmetnom výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii k výrobku v zmysle článku 19 ods. 3 Nariadenia EP a Rady 765/2008, ak sa rozhodne stiahnuť z trhu výrobok vyrábaný v inom členskom štáte.

Informovanosť hospodárskych subjektov podľa Nariadenia ER a Rady 764/2008 SOI zabezpečuje podľa jej článku 6 a 10.


Verejnosť

SOI informuje verejnosť na svojej webovej stránke (www.soi.sk) o:

- rizikách nebezpečných výrobkov zistených na národnom trhu SR a o opatreniach

prijatých na ochranu spotrebiteľov,

- rizikách nebezpečných výrobkov zistených na jednotnom trhu Spoločenstva

a notifikovaných do systému Rapex inými členskými štátmi a o opatreniach prijatých na ochranu spotrebiteľov,

- dobrovoľných opatreniach, ktoré sa rozhodli prijať hospodárske subjekty na zabráneniu rizika spojeného s ich výrobkami,

- nových alebo pozmenených požiadavkách legislatívy alebo noriem tak pre potreby spotrebiteľov ako aj hospodárskych subjektov,

- výsledkoch svojich proaktívnych a reaktívnych kontrol,

- právoplatných rozhodnutiach vydaných na prvom alebo druhom stupni v rámci správneho konania.

Národný program dohľadu pre rok 2021 [pdf, 89,7 kB]

Národný program dohľadu pre rok 2020 [pdf, 73,4 kB]

Národný program dohľadu pre rok 2019 [pdf, 347 kB]