Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Slovenská obchodná inšpekciaProgram dohľaduSektorový programVyhodnotenie sektorového programu na rok 2010 pre dohľad nad trhom s hračkami

Vyhodnotenie sektorového programu na rok 2010 pre dohľad nad trhom s hračkami

Kategória: Program dohľadu - Sektorový program
Dátum: 11. 1. 2011
    V súlade s čl. 18 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93, vypracovala Slovenská obchodná inšpekcia na rok 2010 sektorový program, na základe ktorého vykonávala dohľad nad trhom v komodite hračiek.

    Cieľom programu bolo zabezpečiť dôslednejšiu ochranu detí pred nebezpečnými hračkami v súlade s legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky a s požiadavkami Európskej komisie.

    Ťažiskom sektorového programu v oblasti dohľadu nad trhom s hračkami boli proaktívne kontrolné akcie pre určitú skupinu hračiek. Vychádzajúc z výsledkov kontrolných akcií z predchádzajúceho obdobia boli do skupín kontrolovaných hračiek zaradené akustické hračky a hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Okrem toho odber vzoriek na overenie bezpečnosti vykonávali inšpektori aj na základe podnetov od spotrebiteľov, ako aj u hračiek, ktoré vykazovali určitú podobnosť s hračkami notifikovanými v systéme RAPEX.

 

    1. Akustické hračky

 

   Patria medzi obľúbenú skupinu hračiek pre deti rôznych vekových kategórií. Ide o hračky so zvukovým efektom, napr. mobilné telefóny, izbové telefóny, stláčacie pískacie hračky, hrkálky, hračky predstavujúce rôzne zbrane a podobne. Vzhľadom na to, že akustické hračky môžu pre dieťa predstavovať riziko poškodenia sluchu, najmä hračky, ktoré si dieťa prikladá k uchu, základnou bezpečnostnou požiadavkou, ktorej musia vyhovovať je práve dosahovaná hladina hluku. Bezpečnostné požiadavky sú stanovené v STN EN 71-1 + A9: 2010 Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti a týkajú sa možného poškodenia sluchu spojeného s vysokými hladinami nepretržitého impulzného hluku.

    Inšpektori SOI odobrali na hodnotenie bezpečnosti 31 druhov akustických hračiek z čoho bolo:

  • 16 druhov detských mobilných telefónov,
  • 4 druhy detských izbových telefónov,
  • 4 druhy hrkálok,
  • 2 druhy stláčacích pískacích hračiek
  • 5 druhov hračiek predstavujúcich zbrane.

    Okrem merania emisnej hladiny akustického tlaku sa na hrkálkach a pískacích hračkách posudzovala ich bezpečnosť aj z hľadiska obsahu malých častí, ktoré môžu predstavovať riziko zadusenia, ako aj obsahu ftalátov, ktoré sú klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu.

    Z celkového množstva 31 druhov odobratých hračiek:

  • vyhovelo hodnoteným bezpečnostným požiadavkám – 12 druhov
  • nevyhovelo hodnoteným bezpečnostným požiadavkám – 19 druhov.

    Posúdením závažnosti rizika 18 druhov nevyhovujúcich hračiek predstavovalo závažné riziko poškodenia zdravia a nespĺňali definíciu bezpečného výrobku podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a 1 druh stláčacej pískacej hračky bol, s ohľadom na namerané hodnoty akustického tlaku a posúdenia rizika, vyhodnotený ako výrobok nezhodný s technickými požiadavkami. Zo strany SOI bolo vykonané ďalšie šetrenie na ochranu spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami. Inšpektori uložili opatrenie na zákaz ich predaja, distribúcie a uvádzania na trh, stiahnutie z trhu, ako aj povinnosť informovať o nebezpečných výrobkoch spotrebiteľskú verejnosť, prípadne kontrolované osoby vykonali príslušné opatrenia prijatím dobrovoľných opatrení. O zistených nebezpečných výrobkoch informovala SOI aj na svojej webovej stránke a nahlásila ich do systému RAPEX.

 

     2. Hračky určené pre deti do 36 mesiacov

 

    Ide o druhy hračiek, ktoré sú určené pre túto vekovú skupinu na základe ich účelu použitia a vyhotovenia berúc do úvahy duševné a fyzické schopnosti detí do 3 rokov. Za určené pre túto vekovú skupinu sa považujú najmä hrkálky, hryzadlá, textilné hračky na držanie a pestovanie v náručí, stláčacie pískacie hračky, jednoduché skladačky, bábiky, triediče tvarov, hračky na ťahanie a podobne. Vzhľadom na to, že charakteristickým znakom malých detí je ich zvyk vkladať veci do úst, nesmú hračky určené pre deti do 36 mesiacov predstavovať nebezpečenstvo spojené s malými časťami, ktoré môžu pri prehltnutí alebo vdýchnutí spôsobiť zadusenie. Okrem toho nesmú predstavovať ani nebezpečenstvo spojené s ostrými hranami, dlhými šnúrami, ktoré môžu vytvoriť slučku okolo krku dieťaťa a hračky určené pre deti, ktoré nevedia sedieť bez opory musia spĺňať požiadavku na tvar a veľkosť.

    Inšpektori SOI odobrali na hodnotenie bezpečnosti 13 druhov hračiek určených pre deti do 36 mesiacov. Zo skúšaných vzoriek 6 druhov nesplnilo požiadavky harmonizovanej STN EN 71-1 + A9. Skúšaním sa z nich oddelili malé časti, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti, čím predstavujú pre dieťa riziko zadusenia. Okrem toho 2 druhy hrkálok mali tvar, ktorý nezodpovedal bezpečnostnej požiadavke. Vložením takejto hrkálky do úst môže v prípade dieťaťa, ktoré nevie samo sedieť bez opory k upchaniu ústnej dutiny napr. pri prevrátení dieťaťa, pričom nie je možné vylúčiť riziko zadusenia.

    Všetkých 6 druhov nevyhovujúcich hračiek predstavovalo pre dieťa závažné riziko poškodenia zdravia a nespĺňali požiadavky bezpečného výrobku podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektori SOI uložili opatrenia na zákaz ich predaja, distribúcie a uvádzania na trh, na stiahnutie z trhu a povinnosť informovať o nebezpečnom výrobku spotrebiteľskú verejnosť, prípadne kontrolované osoby vykonali príslušné opatrenia prijatím dobrovoľných opatrení. SOI o nebezpečných výrobkoch informovala aj na svojej webovej stránke a nahlásila ich do systému RAPEX.

 

    3. Kontrola na základe spotrebiteľských podnetov

 

    V roku 2010 vykonali inšpektori kontroly hračiek aj na základe podnetov, v ktorých spotrebitelia poukazovali na možnú nebezpečnosť zakúpených hračiek. Z tohto dôvodu bolo na overenie bezpečnosti odobratých 13 druhov hračiek. Laboratórnym skúšaním podľa požiadaviek smernice na bezpečnosť hračiek a príslušných technických noriem sa nepotvrdila ich nebezpečnosť.