Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Slovenská obchodná inšpekciaProgram dohľaduSektorový programVyhodnotenie sektorového programu dohľadu nad trhom v oblasti osobných ochranných prostriedkov za rok 2011

Vyhodnotenie sektorového programu dohľadu nad trhom v oblasti osobných ochranných prostriedkov za rok 2011

Kategória: Program dohľadu - Sektorový program
Dátum: 5. 1. 2012

Vyhodnotenie sektorového programu dohľadu SOI nad trhom v oblasti osobných ochranných prostriedkov určených na ochranu používateľov pri športových a rekreačných činnostiach

    V súlade s čl. 18 Nariadenia EP a Rady č. 765/2008 vypracovala SOI na rok 2011 sektorový program, v rámci ktorého sa realizoval výkon dohľadu nad trhom v oblasti určitých druhov osobných ochranných prostriedkov. Konkrétne išlo o osobné ochranné prostriedky, ktoré sú určené na ochranu používateľov pri rôznych športových a rekreačných činnostiach. Predmetom kontroly boli:

 • ochranné prilby pre lyžiarov, snoubordistov a skialpinistov
 • ochranné prilby pre cyklistov, skejtbordistov a používateľov kolieskových korčúľ
 • chrániče zápästia, dlane, kolien a lakťov
 • ochranné okuliare na zjazdové lyžovanie
 • slnečné okuliare
 • plávacie pomôcky na plavecký výcvik

Cieľom proaktívnych kontrolných akcií bola predovšetkým kontrola dodržiavania požiadaviek vyplývajúcich zo smernice 89/686/EHS, ktorá bola v SR transponovaná ako NV SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky. Inšpektori SOI preverovali, či sú predmetné osobné ochranné prostriedky označené v súlade s platnou legislatívou a v prípade podozrenia, že výrobky nespĺňajú stanovené technické požiadavky, odoberali vzorky na overenie ich bezpečnosti.

Osobné ochranné prostriedky používané pri zjazdovom lyžovaní a podobných činnostiach

Do tejto skupiny OOP patria predovšetkým prilby a okuliare pre zjazdové lyžovanie. Každá prilba resp. okuliare na zjazdové lyžovanie musia mať označenie CE, ktoré umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnenec a vyjadruje tým, že predmetné OOP spĺňajú stanovené technické požiadavky a poskytujú používateľovi požadovanú úroveň ochrany. Požiadavky na označovanie a poskytovanie informácií pre spotrebiteľa sú stanovené v príslušných technických normách, konkrétne pre prilby v STN EN 174 a pre okuliare v STN EN 1077.

Inšpektori celkom prekontrolovali 149 predajní pričom zistili nasledovné nedostatky:

 • chýbajúce údaje značenia: 103 druhov v hodnote 16 649, 22 €
 • chýbajúce návody a informácie o správnom používaní a údržbe: 171 druhov v hodnote 32 110,35 €
 • návody a informácie neuvedené v štátnom jazyku: 137 druhov v hodnote 25 276,13 €

Pri kontrole lyžiarskych okuliarov najčastejšie chýbalo upozornenie, že lyžiarske okuliare sa nemajú používať v cestnej premávke a aj označenie kategórie filtra a informácia o údržbe a čistení. Pri kontrole prílb chýbala najčastejšie informácia, ktorá vysvetľuje úroveň ochrany prílb podľa ich zaradenia do kategórie A resp. B.

Pozitívne možno hodnotiť zistenie, že všetky kontrolované druhy mali označenie CE.

Na odstránenie zistených nedostatkov inšpektori uložili opatrenie na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na zákaz predaja do vykonania nápravy u 116 druhov v hodnote 20 245,91 €. Kontrolované osoby dobrovoľne odstránili zistené nedostatky u 189 druhov v hodnote 35 950,26 €.

Osobné ochranné prostriedky určené pre cyklistov a používateľov kolieskového športového vybavenia

Do tejto skupiny OOP patria predovšetkým prilby a chrániče zápästia, dlane, lakťov a kolena.

Každá prilba resp. chrániče musia mať označenie CE, ktoré umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnenec a vyjadruje tým, že predmetné OOP spĺňajú stanovené technické požiadavky a poskytujú používateľovi požadovanú úroveň ochrany. Požiadavky na označovanie a informácie dôležité pre používateľa sú stanovené v harmonizovaných technických normách, konkrétne pre prilby je to v STN EN 1078 a pre chrániče v STN EN 14120.

Inšpektori celkom prekontrolovali 185 prevádzkových jednotiek pričom zistili nasledovné nedostatky:

Prilby

 • chýbajúce údaje značenia: 119 druhov v hodnote 13 853, 82 €
 • chýbajúce informácie a návody: 90 druhov v hodnote 7 687,17 €
 • informácie a návody neuvedené v štátnom jazyku: 98 druhov v hodnote 7 897,71 €
 • chýbajúce označenie CE: 8 druhov v hodnote 428,74 €

Chrániče

 • chýbajúce údaje značenia: 29 druhov v hodnote 2 083,68 €
 • chýbajúce informácie a návody: 65 druhov v hodnote 16 851,05 €
 • informácie a návody neuvedené v štátnom jazyku: 2 druhy v hodnote 106,00 €
 • chýbajúce označenie CE: 4 druhy v hodnote 220,55 €

Pri prilbách bolo najčastejšie zisteným nedostatkom chýbajúce upozornenie, že prilby sa nemajú používať pri horolezectve a iných aktivitách, kde je riziko priškrtenia a obesenia. Chýbali aj informácie ako sa má prilba správne odskúšať a nasadiť na hlavu. Pri kontrole chráničov chýbali informácie o úrovne ochrany, o veľkosti chráničov vo vzťahu k rozmerom používateľov ako aj označenie, či ide o chránič na pravú alebo ľavú stranu.

Na odstránenie zistených nedostatkov inšpektori uložili opatrenia na mieste podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na zákaz predaja do vykonania nápravy na 129 druhov v hodnote 7 902,64 €. Prijatím dobrovoľných opatrení odstránili kontrolované osoby nedostatky u 183 druhov v hodnote 35 063,16 €.

Odber vzoriek: Na overenie bezpečnosti boli odobraté 2 druhy prílb pre cyklistov. Jeden druh nevyhovel požiadavke na pevnosť náhlavnej vnútornej vložky a účinnosti pripevnenia náhlavnej vložky. Prilba tým nezabezpečovala primeranú ochranu používateľa a neznižovala riziko úrazu hlavy. SOI o tejto nebezpečnej prilbe informovala na svojej webovej stránke.

Osobné ochranné prostriedky chrániace používateľov pred slnečným žiarením

Slnečné okuliare na všeobecné používanie musia mať označenie CE, ktoré umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnenec a vyjadruje tým, že okuliare spĺňajú stanovené technické požiadavky a poskytujú používateľovi potrebnú ochranu pred nepriaznivými účinkami slnečného žiarenia. Požiadavky na označovanie a poskytovanie informácií pre spotrebiteľov sú konkretizované v STN EN 1836.

Inšpektori celkom prekontrolovali 173 prevádzkových jednotiek a zistili nasledovné nedostatky:

 • chýbajúce označenie CE: 61 druhov v hodnote 7 151,56 €
 • chýbajúce údaje značenia: 232 druhov v hodnote 15 883,86 €
 • informácie neuvedené v štátnom jazyku: 41 druhov v hodnote 2 328,81 €

Najčastejšie zisteným nedostatkom bolo neuvedenie kategórie filtra, ktorá sa vyznačuje číslom od 0 do 4 v závislosti od priepustnosti svetla. Tento údaj je pre spotrebiteľa pri kúpe a používaní slnečných okuliarov určujúcim faktorom podľa toho, či ich chce používať na horách, pri mori alebo na bežné nosenie v meste.

Na odstránenie zistených nedostatkov inšpektori uložili opatrenia na mieste podľa § 6 ods.1 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na zákaz predaja do vykonania nápravy na 140 druhov v hodnote 5 118,83 €. Kontrolované osoby odstránili zistené nedostatky dobrovoľne u 244 druhov v hodnote 16 536, 53 €.

Odber vzoriek: Na overenie zhody a bezpečnosti boli odobraté 3 druhy slnečných okuliarov. Všetky skúšané 3 druhy vyhoveli požiadavkám v zmysle príslušnej technickej normy.

Osobné ochranné prostriedky používané pri vyučovaní plávania

Predmetom kontroly boli tzv. nadnášacie pomôcky na vyučovanie plávania, ktoré majú vlastný vztlak alebo sa dajú nafúknuť. Sú určené na oboznámenie používateľa s rôznymi plaveckými štýlmi a patria sem vesty, rukávniky, goliere, hrudné pásy a plaváky umiestňované na chrbát.

Pred uvedením na trh musí výrobca alebo jeho splnomocnenec uviesť na plávacích pomôckach označenie CE, ktorý vyjadruje, že výrobky spĺňajú stanovené technické požiadavky a zabezpečujú pre používateľa požadovaný stupeň ochrany. Požiadavky na označovanie a poskytovanie informácií pre spotrebiteľa sú konkretizované v harmonizovanej technickej norma STN EN 13138-1.

Inšpektori SOI prekontrolovali celkom 123 prevádzkových jednotiek a zistili nasledovné nedostatky:

 • chýbajúce označenie CE: 8 druhov v hodnote 306,54 €
 • chýbajúce údaje značenia: 41 druhov v hodnote 936,18 €
 • chýbajúce informácie pre spotrebiteľa: 52 druhov v hodnote 1 263,36 €
 • informácie neuvedené v štátnom jazyku: 126 druhov v hodnote 2 867,58 €

Najčastejším nedostatkom bolo neuvádzanie informácií pre spotrebiteľa v štátnom jazyku, pričom spotrebiteľ má byť napr. informovaný o tom, ako sa má plávacia pomôcka správne nafukovať, obliekať resp. ako zabezpečiť jej správne nasadenie. Na plávacej pomôcke má byť aj informácia o rozsahu veľkosti alebo vekovej kategórie, pre ktorú je predmetná pomôcka určená.

Do vykonania nápravy inšpektori uložili zákaz predaja na 91 druhov v hodnote 2 157,94 €. podľa § 6 ods.1 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov Kontrolované subjekty odstránili nedostatky prijatím dobrovoľných opatrení u 53 druhov v hodnote 1 109,94 €.

    Kontroly osobných ochranných prostriedkov používaných pri športových a rekreačných činnostiach ukázali, že sa tieto vyskytujú v ponuke pre bežného spotrebiteľa v dostatočnom množstve. Vzhľadom na výsledky kontrol sa budú inšpektori SOI aj v nasledujúcom období venovať tejto komodite a kontroly budú zamerané najmä na to, či spotrebiteľ dostáva spolu s výrobkami aj potrebné informácie o ich používaní a či si jednotlivé hospodárske subjekty plnia povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.