Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Slovenská obchodná inšpekciaProgram dohľaduSektorový programVyhodnotenie sektorového programu dohľadu nad trhom s výrobkami určenými pre deti do 3 rokov v roku 2013

Vyhodnotenie sektorového programu dohľadu nad trhom s výrobkami určenými pre deti do 3 rokov v roku 2013

Kategória: Program dohľadu - Sektorový program
Dátum: 5. 2. 2014

Na základe § 20 odst. 14 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) vypracovala na rok 2013 sektorový program na kontrolu výrobkov určených pre deti do 3 rokov.

Program bol zameraný na dohľad nad trhom výrobkov určených pre deti, konkrétne v týchto sortimentných skupinách:

 • výrobky určené na starostlivosť o dieťa,
 • hračky určené pre deti do 3 rokov.

V súlade s Nariadením Komisie č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) sa za výrobok určený na starostlivosť o dieťa považuje akýkoľvek výrobok na uľahčenie zaspávania, odpočinku, hygieny, kŕmenia alebo cmúľania, či satia detí.

Hlavným zjednocujúcim prvkom pre výber horeuvedených skupín výrobkov do sektorového programu bol zámer dôsledne a hĺbkovo chrániť najzraniteľnejšiu skupinu spotrebiteľov – deti, najmä jej najcitlivejšiu skupinu deti do veku 3 rokov, pred rizikami výrobkov, ktoré sú pre ne priamo určené.

Takéto zameranie vyplynulo nielen zo skúsenosti SOI z kontrol uskutočnených v minulom období či z priameho výkonu dozoru, ale aj z poznatkov o početnosti nebezpečných druhov týchto sortimentov zverejnených v systéme RAPEX a z podnetov spotrebiteľov, ktoré SOI na túto sortimentnú skupinu obdržala už aj v predchádzajúcich rokoch.

Cieľom programu bolo:

 • Kontrolovať dodržiavanie správneho značenia týchto výrobkov bezpečnostnými upozorneniami na obaloch a v návode na používanie, ktoré sú poskytované na to, aby znížili možné dôsledky predvídateľných rizík spojených s ich používaním s odvolaním sa na plnenie ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa príslušných technických noriem.
 • Posudzovať bezpečnosť stanovených výrobkov na tých druhoch, ktoré vykazujú znaky podozrenia na ohrozenie zdravia a bezpečnosti.

Súvisiace právne predpisy:

Pri výkone dozoru sa v rámci tohto programu pri kontrolách využívali nasledovné právne predpisy:

 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa do slovenskej legislatívy zapracovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov;
 • Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek;
 • Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je zapracovaná do legislatívy SR Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek;
 • Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93;
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH ), pokiaľ ide o prílohu XVII.

Horeuvedené predpisy stanovujú, že výrobky sa môžu uvádzať, umiestňovať na trh, ponúkať a predávať len ak sú bezpečnými výrobkami.

Sektorový program prebiehal v troch fázach, pričom každá fáza zahŕňala vopred určené skupiny výrobkov.

PRIEBEH PROGRAMU A DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

I. FÁZA (február – marec 2013)

Predmetom programu v I. fáze boli skupiny výrobkov starostlivosti o deti:

1. Detské chodúľky
Detská chodúľka je konštrukcia, v ktorej je dieťa umiestnené v sedacej alebo stojacej polohe, a ktorá umožňuje dieťaťu pohybovať sa dookola pomocou opory (podpery) poskytovanej rámom.
Požiadavky na ich vyhotovenie, bezpečnosť a značenie sú konkretizované v STN EN 1273: 2005 Výrobky pre deti a starostlivosť o deti. Detské chodúľky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.
V zmysle citovanej technickej normy sa overovalo:
 • riziko poranenia ostrými hranami a otvormi, nevhodným zhotovením, prípadne nestabilitou chodúľky,
 • riziko zadusenia v dôsledku výskytu malých častí na výrobku.
2. Detské ohrádky
Detská ohrádka je ohrada, ktorá obsahuje bariéry a neoddeliteľnú základovú plochu s cieľom udržať dieťa a zároveň vymedziť priestor, v ktorom sa hrá.
Požiadavky na ich vyhotovenie a bezpečnosť sú uvedené v STN EN 12227: 2011 Detské ohrádky do bytových priestorov. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.
V zmysle citovanej technickej normy sa overovalo:
 • riziko poranenia v dôsledku výskytu ostrých hrán a výčnelkov, nevhodnej konštrukčnej celistvosti a stability ohrádky,
 • riziko zadusenia v dôsledku výskytu malých častí na výrobku.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI celkom prekontrolovali 102 prevádzok (ďalej len PJ). Nedostatky boli zistené v 33 PJ, čo predstavuje 32,3 % z kontrolovaných PJ.

Kontrola značenia

Celkový počet druhov zo zistenými nedostatkami značenia činil 49 druhov v hodnote 3 424 €. Na tomto počte sa detské chodúľky podieľali 44 druhmi v hodnote 3 014 € a detské ohrádky 5 druhmi v hodnote 410€.

Zistené nedostatky v značení sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

 

 zistený nedostatok 
počet druhov 
  hodnota v €
 chýbajúce označenie výrobcom  10   663,00
 chýbajúce upozornenia
 39   2846,00
 chýbajúce návody
 31  2006,00

Najčastejšie chýbali nasledovné bezpečnostné upozornenia:

na chodúľkach:

 • na výrobku chýbalo upozornenie: Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru;
 • na obale chýbalo upozornenie: Uschovajte obal mimo dosahu detí, aby sa predišlo zaduseniu;
 • chýbalo upozornenie: Zabráňte prístupu na schodisko, schody a nerovné povrchy.

na ohrádkach:

 • maximálny vek dieťaťa, pre ktoré je detská ohrádka určená;
 • nestavajte detskú ohrádku do blízkosti otvoreného ohňa alebo iného zdroja tepla;
 • nepoužívajte detskú ohrádku bez základovej plochy.

V prípade, že kontrolované výrobky nespĺňali požiadavky značenia bezpečnostných upozornení, chýbali alebo boli neúplné návody, inšpektori zakázali na ochranu trhu a spotrebiteľov dodávku, či predaj týchto výrobkov alebo ich predaj kontrolované subjekty dobrovoľne pozastavili do odstránenia nedostatkov. Splnenie uloženého zákazu či dobrovoľného rozhodnutia subjektov bolo predmetom následných kontrol SOI.

Overenie bezpečnosti

Pri kontrole boli odobraté 4 druhy detských chodúliek (3 druhy boli čínskeho pôvodu, 1 druh z Taiwanu) a 1 druh detskej ohrádky z Talianska, ktorých bezpečnostné vlastnosti boli následne odskúšané v príslušnej akreditovanej skúšobni.

Z výsledkov skúšok vyplynulo, že 3 druhy detských chodúliek pôvodom z Číny nevyhoveli stanoveným požiadavkám. Bolo zistené, že chodúľky sú zhotovené tak, že v pásme predpokladaného dosahu dieťaťa sa vyskytujú nepovolené voľné otvory, ktoré môžu spôsobiť zachytenie prstov dieťaťa a spôsobiť mu úraz. Skúšaná detská ohrádka a 1 druh chodúliek pôvodom z Taiwanu boli v súlade s platnými právnymi predpismi.

Inšpektori SOI na ochranu trhu a spotrebiteľov uložili záväzný pokyn, ktorým zakázali dodávku, či predaj predmetných nebezpečných výrobkov. Niektoré kontrolované subjekty stiahli rizikové výrobky z predaja dobrovoľne.

Všetky zistené nebezpečné výrobky boli zverejnené na webovej stránke www.soi.sk a po došetrení celého dodávateľsko–odberateľského reťazca bola rizikovosť týchto výrobkov hlásená aj do systému RAPEX.

II FÁZA (máj – jún 2013)

Predmetom programu v II. fáze boli nasledovné skupiny výrobkov určených pre deti:

1. Hračky určené pre deti do 3 rokov (hračky z mäkčeného PVC alebo hračky s časťami z mäkčeného PVC)
Hračkou určenou pre deti do 3 rokov sa rozumie každý výrobok alebo materiál navrhnutý alebo určený na hranie deťom do uvedeného veku. Program zahŕňal skupiny hračiek ako sú pískacie hračky, plyšové hračky s prísavkou, PVC knižky pre malé deti, iné druhy hračiek s časťami z mäkčeného PVC – podľa ponuky trhu.
Predmetom kontroly bolo overenie:
 • chemického rizika – či ich materiál alebo ich časti vyhovujú požiadavkám na obsah ftalátov podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 552/2009,
 • iných rizík podľa ich charakteru a vyhotovenia – či ich vlastnosti zodpovedajú požiadavkám STN EN 71-1 Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti.
2. Hračky určené pre deti do 3 rokov – vytypované skupiny hračiek
Hračky, určené svojím účelom použitia pre najmenšie deti, ako hrkálky, hryzadlá, podložky na hranie a jednoduché skladačky (napr. pyramídy, triediče tvarov, puzzle).
Požiadavky na ich bezpečnosť sú obsahom STN EN 71-1 Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti
Predmetom overovania bolo:
 • riziko zadusenia malými časťami,
 • iné riziká podľa charakteru odobratej vzorky.

Výsledky kontroly

V rámci kontrolnej akcie inšpektori vykonali kontroly v 137 PJ.

Kontrola značenia

Celkový počet druhov zo zistenými nedostatkami značenia činil 69 druhov v hodnote
1 828,65 €.

Zistené nedostatky v požiadavkách na značenie sú uvedené v tabuľke:

zistený nedostatok
počet druhov
  hodnota v eurách
 chýbajúce označenie CE  8  243,40
 chýbajúce označenie výrobcom  
 5  145,71
 chýbajúca identifikácia hračky
 2  11,98
 chýbajúce upozornenie resp. návody  4  56,00
 upozornenie resp. návody v cudzom jazyku  49  1361,96
 klamanie spotrebiteľa  1  9,60

Z výsledkov vyplynulo, že kontrolovaná skupina hračiek určených pre deti do 3 rokov nevykázala výrazné nedostatky v označovaní údajmi podľa zákona o bezpečnosti hračiek. Pretrvávajúcim nedostatkom bolo uvádzanie upozornení a návodov v cudzom jazyku. Zistenia potvrdili, že predávajúci často nerešpektovali povinnosť poskytnúť kupujúcemu všetky informácie, ktoré uvádza výrobca, v štátnom jazyku.

Za zistené nedostatky uložili inšpektori SOI opatrenia na ich odstránenie. Celkom uložili zákaz predaja do vykonania nápravy na 44 druhov v hodnote 1 202,13 €. Kontrolované osoby prijali dobrovoľné opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov na 25 druhov v hodnote 626,52 €.

Overenie bezpečnosti

Za účelom overenia bezpečnosti a zhody s požadovanými vlastnosťami inšpektori odobrali celkom 19 druhov hračiek. Z toho:
 • 10 druhov predstavovali hračky vyrobené z mäkčeného PVC (zvieratká, knižka, bábika) a zisťoval sa u nich obsah ftalátov,
 • 9 druhov hračiek (hrkálky, triediče tvarov, hračky na ťahanie, telefón) bolo testovaných za účelom zistenia, či obsahujú malé časti, ktoré môžu byť zdrojom zadusenia pri prehltnutí.

Prekročenie maximálne povolenej hodnoty ftalátov bolo zistené u jedného druhu bábiky. Predávajúci stiahol predmetný druh bábiky z predaja a formou oznamu na PJ informoval spotrebiteľov o predaji nebezpečného výrobku.

Prítomnosť malých častí, ktoré sa z hračiek skúšaním uvoľnia, pričom predstavujú malé časti, ktoré úplne zapadnú do valca na malé časti, bola zistená tiež u jedného druhu hračky – vláčika so šnúrkou. Pri skúške ťahom sa z neho uvoľnili reflektory, ktoré pri všeobecne známom zvyku malých detí dávať veci do úst, predstavujú riziko zadusenia. Distribútorovi boli uložené záväzné pokyny stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti.
Okrem toho v súprave 8 hrkálok „Baby set rattle“ jedna hrkálka v tvare kraba nespĺňala požiadavku na tvar a veľkosť a po vložení do úst dieťaťa mohla spôsobiť dusenie. Dobrovoľným opatrením zo strany kontrolovanej osoby bol výrobok stiahnutý z predaja.

O všetkých troch zistených nebezpečných výrobkoch, ktoré predstavovali závažné riziko ohrozenia zdravia, SOI informovala na svojej webovej stránke a po došetrení v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci ich rizikovosť bola nahlásená aj do systému RAPEX.

III FÁZA (september – október 2013)

Predmetom programu v III. fáze boli výrobky starostlivosti o deti vyhotovené z mäkčeného a čiastočne mäkčeného PVC, ktoré boli v ponuke pre spotrebiteľa, ako:

 • podložky na prebaľovanie a do vaničiek,
 • šiltíky na ochranu proti vode pri kúpaní,
 • ponožky a pančuchy s protišmykovými bodmi,
 • plastové podbradníčky,
 • plastové redukcie na WC,
 • ochranné PVC fólie na posteľ.

Predmetom kontroly bolo overenie:

 • chemického rizika – či ich materiál alebo ich časti vyhovujú požiadavkám na obsah ftalátov a azofarbív podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 552/2009.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI celkovo skontrolovali 125 prevádzok (ďalej len PJ), pričom nedostatky boli zistené v 22 PJ, čo predstavuje 21,6 % z kontrolovaných PJ.

Kontrola značenia

Celkový počet druhov so zistenými nedostatkami značenia činil 83 druhov v hodnote

2 397,97 €, pričom na niektorých druhoch výrobkov sa vyskytovali aj viaceré nedostatky súčasne.

Zistené nedostatky v značení sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

 

 zistený nedostatok   počet druhov
   hodnota v €
 chýbajúce označenie výrobcom  2  64,00
 chýbajúce označenie názvom výrobku  14  601,60
 chýbajúce upozornenia  6  128,40
 upozornenia v cudzom jazyku  28  1041,63
 chýbajúce návody  16  332,48
 návody v cudzom jazyku  27  396,97
 chýbajúci, nevyhovujúci spôsob údržby  6  47,70

Overenie bezpečnosti

Pri kontrole bolo celkovo odobratých 30 druhov výrobkov starostlivosti o deti, pričom 26 druhov bolo testovaných na prítomnosť ftalátov a 4 druhy (detské ponožky a papučky s protišmykovými bodmi) na prítomnosť azofarbív v príslušných akreditovaných skúšobniach.

Z výsledkov skúšok vyplynulo, že u 3 druhov bolo v plastovom materiáli zistené nadlimitné množstvo ftalátov, a boli preto kvalifikované ako nebezpečné výrobky. Okrem toho bol u dvoch druhov zistený nesúlad materiálového zloženia na pripnutej visačke s reálnou identifikáciou textilných materiálov zistenou skúšaním a u jedného výrobku sa na pripnutej visačke nachádzali mätúce symboly ošetrovania.

Kontrolované subjekty stiahli zistené nebezpečné výrobky z predaja dobrovoľne. Jednotlivé výrobky boli ďalej v šetrení až k hospodárskym subjektom, ktoré sú zodpovedné za ich uvedenie na trh.

Zistené nebezpečné výrobky boli zverejnené na webovej stránke www.soi.sk pre informáciu a ochranu spotrebiteľov.

ZÁVER

Výrobky pre deti predstavujú sortimentnú skupinu určenú pre najcitlivejšiu skupinu spotrebiteľov – deti, a preto by pri ich používaní mala byť garantovaná čo najvyššia úroveň bezpečnosti.

Aj preto sa SOI ako orgán dozoru nad bezpečnosťou výrobkov v rámci sektorového programu v priebehu roka 2013 venovala kontrole bezpečnosti práve tejto sortimentnej skupiny.

Kontroly prebiehali počas celého roka 2013 a boli zamerané tak na správnosť a úplnosť značenia s dôrazom na uvádzanie bezpečnostných upozornení, ako aj na samotné bezpečnostné vlastnosti všetkých stanovených sortimentných skupín kontrolovaných výrobkov.

Inšpektori SOI prekontrolovali celkovo 364 PJ, pričom nedostatky boli zistené v 94 PJ, čo predstavuje 25,8 %.

Výsledky potvrdili, že v oblasti značenia výrobkov kontrolovaných v rámci sektorového programu naďalej prevládali tieto nedostatky:

 • chýbajúce bezpečnostné upozornenia, resp. tieto boli uvedené len v cudzom jazyku,
 • chýbajúce návody na používanie.

Ide o dlhodobé nedostatky vyplývajúce z vedomého porušovania platných právnych predpisov ich dovozcami a distributérmi. To platí aj pre skupinu hračiek určených pre deti do 3 rokov, kde bolo zistené aj neznačenie 8 druhov označením CE napriek tomu, že hračky patria už približne 10 rokov medzi tzv. určené výrobky, pre ktoré je označenie CE dôkazom o posúdení zhody vlastností so stanovenými požiadavkami ako povinnosti ich výrobcov pri uvádzaní na trh.

Na overenie bezpečnosti bolo celkovo odobratých 53 druhov výrobkov, pričom sa hodnotilo chemické riziko (obsah ftalátov a azofarbív), riziko poranenia a riziko zadusenia. Z výsledkov skúšok vykonaných v akreditovaných skúšobných laboratóriách bolo zistené, že 9 druhov

(17 %) nevyhovelo požiadavkám na bezpečnosť.

Zistené nebezpečné výrobky boli zverejnené na webovej stránke www.soi.sk pre informáciu a ochranu spotrebiteľov a ich rizikovosť bola nahlásená do systému RAPEX.

Aj napriek horeuvedenému je možné konštatovať, že celkové výsledky dosiahnuté v sektorovom programe poukázali na zlepšenie situácie či už v označovaní, ale aj v bezpečnosti výrobkov určených pre deti do 3 rokov. Za zmienku stojí, že na trhu sa stále vyskytujú hračky, ktoré by svojim charakterom a účelom použitia mali byť určené pre túto vekovú skupinu, ale výrobcovia v snahe vyhnúť sa povinnosti dodržať prísnejšie bezpečnostné požiadavky, ich radšej označia ako nevhodné pre deti do 3 rokov, čo zákon o bezpečnosti hračiek nepripúšťa.

Pre plnenie hlavného cieľa – zachovať vysokú úroveň bezpečnosti sortimentnej skupiny výrobkov určených pre deti do 3 rokov sa SOI bude venovať kontrole tejto skupiny výrobkov aj v budúcom období.