SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRVýstražný trojuholník - DYNAMIC

Výstražný trojuholník - DYNAMIC

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 22. 1. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Výstražný trojuholník – DYNAMIC s homologizačným číslom 27R 043557

Krajina pôvodu: Čína.

Popis:

Výstražný trojuholník - skladajúci sa zo štyroch kovových nožičiek a trojuholníka rovnostranných strán, na ktorého čelnej strane je odrazová plocha z fluorescenčného materiálu. Súčasťou výstražného trojuholníka je plastový obal červenej farby, na ktorom je nápis DYNAMIC a homologizačná značka E11 v kružnici s číslom 27R 043557. Na obale je nalepený papierový štítok s nápisom „Warndreieck - Warning Triangle“ s EAN kódom: 4337185372261.

Druh nebezpečnosti:

Nízka mechanická stabilita.

Príčina nebezpečnosti:

Výstražný trojuholník, ktorý je súčasťou povinnej výbavy v zmysle § 25 vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z., musí spĺňať požiadavky na stabilitu vo vetre podľa čl. 10 prílohy č. 5 predpisu EHK OSN č. 27 a odolať dynamickému tlaku vzduchu 180 Pa bez toho, aby sa prevrátil, alebo otočil. V prípade uvedeného výstražného trojuholníka nebol dosiahnutý ani požadovaný minimálny dynamický tlak pri otočení.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, pri prevrátení alebo otočení výstražného trojuholníka môže do osoby, ktorá sa nachádza za výrobkom a tvorí prekážku v cestnej premávke, naraziť dopravný prostriedok a spôsobiť ujmu na zdraví.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_vt_dynamic1

nv_vt_dynamic2

nv_vt_dynamic3

nv_vt_dynamic4