SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNebezpečný výrobok - detský športový kočík golfový Titi

Nebezpečný výrobok - detský športový kočík golfový Titi

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 8. 7. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Detský športový kočík golfový Titi

Pôvod: Neznámy.

Druh nebezpečnosti

Závažné riziko poranenia dieťaťa.

Príčiny nebezpečnosti

Kočík je vybavený len jedným blokovacím zariadením sklápacieho mechanizmu a to na zadnej spodnej časti, pričom pri náhodnej manipulácií hrozí uviaznutie dieťaťa v kočíku.

Na uvedenom detskom kočíku taktiež nie sú uvedené všetky bezpečnostné upozornenia v zmysle platných predpisov.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia na základe ktorých nebude predávať uvedený druh nebezpečného výrobku, bude informovať spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti a vyzve ich na jeho vrátenie.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo vrátiť ho späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

titi  titi2