SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly - označovanie pneumatík

Výsledky kontroly - označovanie pneumatík

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 18. 7. 2014

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v mesiaci máj 2014 vykonali celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu plnenia povinností ustanovených v Nariadení Európskeho Parlamentu a Rady č. 1222/2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (ďalej len „Nariadenie“)

Predmetom kontroly boli pneumatiky kategórií C1, C2 a C3 vyrobené po 1.7.2012.

Predmetom kontroly neboli:
- protektorové pneumatiky, profesionálne offroadové pneumatiky,
- pneumatiky určené výlučne na montáž na vozidlá registrované prvýkrát pred 1. októbrom 1990,
- náhradné pneumatiky typu T na dočasné použitie,
- pneumatiky s rýchlostnou kategóriou menšou než 80 km/h,
- pneumatiky s menovitým priemerom ráfika, ktorý nepresahuje 254 mm alebo je 635 mm a viac,
- pneumatiky vybavené doplnkovými zariadeniami na zlepšenie trakčných vlastností (napr. pneumatiky s kovovými hrotmi),
- pneumatiky určené na montáž len na vozidlá určené výlučne na preteky.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či sa v rozpore s Nariadením neuvádzajú na trh a nedistribuujú pneumatiky kategórií C1, C2 a C3 bez označenia triedou palivovej úspornosti, triedou a nameranou hodnotou vonkajšieho hluku valenia a triedou priľnavosti za mokra.

Vizuálnou kontrolou inšpektori overovali, či pneumatiky kategórií C1, C2 a C3 vyrobené po 1.7.2012 sú označené informáciou o triede palivovej úspornosti, o triede a nameranej hodnote vonkajšieho hluku valenia a o triede priľnavosti za mokra. Tieto kontroly inšpektori SOI vykonali v kamenných obchodoch aj elektronických obchodoch (ďalej len „e-shop“), ktoré ponúkali pneumatiky.

Výsledky kontroly

Celkom bolo prekontrolovaných 69 prevádzkových jednotiek (ďalej len „PJ“). Nedostatky boli zistené v 18 kontrolovaných PJ, čo predstavuje 26 % z celkom prekontrolovaných PJ.

Nedostatky týkajúce sa označovania pneumatík informáciou o triede palivovej úspornosti, o triede a nameranej hodnote vonkajšieho hluku valenia a o triede priľnavosti za mokra boli zistené celkom v 3 PJ, čo predstavuje 4 % z celkom prekontrolovaných PJ v členení:
- 1 kamenná predajňa s 1 druhom pneumatiky v celkovej hodnote 186,- €,
- 2 e-shopy pri celom ponúkanom sortimente pneumatík.

Podnikateľské subjekty sa vo všetkých troch prípadoch dobrovoľne zaviazali odstrániť zistené nedostatky.

V 17 PJ sa zistené nedostatky týkali aj dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: vydávanie dokladov o kúpe a ich úplnosť, doba spotreby, označenie predajnou cenou a jednotkovou cenou, označenie PJ, používanie overených meradiel, a iné).

Na ich odstránenie inšpektori SOI uložili záväzné pokyny v každom prípade.

Záver

Výsledky kontroly potvrdili len ojedinelé nedodržanie Nariadenia a to v 3 PJ z celkom prekontrolovaných 69 PJ, čo predstavuje 4% PJ s nedostatkami. Uvedené výsledky kontrol poukazujú na dobré právne povedomie hlavných zodpovedných, ktorí vyrábajú a uvádzajú pneumatiky na trh aj s potrebnými informáciami v zmysle Nariadenia.

Prekvapujúce je však zistenie, že až v 17 PJ z celkom prekontrolovaných 69 PJ, čo predstavuje 25% PJ inšpektori zaznamenali nedodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú už dlhodobo platné (napr.: oznam o zákaze fajčenia, vydávanie dokladov o kúpe a ich úplnosť, predaj po dobe spotreby, označenie predajnou cenou a jednotkovou cenou, označenie PJ, používanie overených meradiel, zverejnenie reklamačného poriadku, a iné).

Napriek tomu, že účelom kontrolnej akcie bolo len zmonitorovať súčasný stav v plnení Nariadenia EP a Rady č. 1222/2009, zistenia poukazujú na slabé právne povedomie a znalosti dlhodobo platných právnych predpisov samotnými predávajúcimi.

Vo všetkých kontrolovaných PJ s nedostatkami boli uložené záväzné pokyny na ich odstránenie, alebo tieto boli odstránené dobrovoľne kontrolovanými subjektami.

Charakter a početnosť negatívnych zistení v oblasti všeobecne záväzných právnych predpisov znamená potrebu SOI venovať sa kontrolám špecializovaných predajní aj v budúcom období.

Opatrenia

1. Vo všetkých kontrolovaných prevádzkach boli spísané inšpekčné záznamy a v prípade zistenia nedostatkov boli uložené záväzné pokyny na ich odstránenie.

2. Kontrolované osoby prijali dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v troch PJ. Pričom v 1 PJ (kamenná predajňa) boli prijaté dobrovoľné opatrenia na doznačenie 1 druhu pneumatík v celkovej hodnote 186,-€ a v 2 PJ e-shopoch na všetky druhy nachádzajúce sa v čase kontroly v priamej ponuke pre spotrebiteľa.