SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol výrobkov zameniteľných s potravinami

Výsledky kontrol výrobkov zameniteľných s potravinami

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 21. 8. 2015

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dozoru nad bezpečnosťou výrobkov sa v rámci plánu práce na I. polrok 2015 a na základe negatívnych výsledkov predchádzajúcich kontrolných akcií venovala kontrole výrobkov zameniteľných s potravinami (tzv. napodobenín potravín).

Problematika výrobkov zameniteľných s potravinami je uvedená v Smernici Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.

Problematikou napodobenín sa zaoberá aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, do ktorého bola Smernica implementovaná. V čl. 1 §2 písmeno o) predmetného zákona sa uvádza, že: „nebezpečnou napodobeninou je výrobok, ktorý má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť jeho zámenu spotrebiteľom, najmä dieťaťom s potravinou, čo môže byť nebezpečné pre jeho zdravie.“

Napodobeniny potravín predstavujú špecifickú skupinu výrobkov, ktorá vzbudzuje pozornosť detí a v domnení, že ide o potravinu, po nej môžu siahnuť, nakoľko svojimi rozumovými schopnosťami nevedia rozpoznať, že ide len o atrapu potraviny. V prípade, že dieťa po napodobenine siahne a podarí sa mu oddeliť malú časť – t. j. časť výrobku, ktorú si bez problémov dieťa môže strčiť do úst, vzniká riziko jeho zadusenia, otravy alebo perforácie či zablokovania jeho tráviaceho traktu. V dôsledku takéhoto rizika sa teda stáva napodobenina nebezpečným výrobkom.

Na overenie prítomnosti rizika zadusenia malými časťami sa na skúšanie vo všetkých prípadoch používa norma STN EN 71–1: Bezpečnosť hračiek; Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti, ktorá je jedinou medzinárodne uznávanou a všeobecne zaužívanou metodikou na skúšanie malých častí bez ohľadu na sortimentnú skupinu výrobkov.

Za účelom overenia bezpečnosti bolo celkovo odobratých 10 druhov napodobenín potravín (napr. čerešne, hrozno a pod.), ktoré boli následne zaslané na testovanie ich bezpečnosti do skúšobného laboratória.

Z výsledkov skúšok vyplynulo, že všetkých 10 druhov (100 %) testovaných napodobenín potravín nevyhovelo požiadavkám citovanej normy, keď pri skúške ťahom došlo k oddeleniu malých častí, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti, čo môže spôsobiť riziko zadusenia. To znamenalo kvalifikáciu napodobenín potravín ako nebezpečné výrobky.

Nebezpečné druhy výrobkov zameniteľných s potravinami sú ďalej v šetrení až k hospodárskym subjektom, ktoré sú zodpovedné za ich uvedenie na trh. Súčasne budú zverejnené na webovej stránke www.soi.sk  pre informáciu a ochranu spotrebiteľov a po došetrení celého dodávateľsko – odberateľského reťazca budú zaslané aj do systému RAPEX. 

Napriek tomu, že obdobne nepriaznivý stav v ponuke nebezpečných napodobenín potravín bol zistený aj v minulom období, výsledky výrobkov zameniteľných s potravinami odobratých tento rok opätovne potvrdili, že predávajúci a dodávatelia nevenovali tomuto sortimentu žiadanú pozornosť.

S ohľadom na výsledky bude SOI pokračovať v kontrole výskytu nebezpečných napodobenín na národnom trhu SR aj v budúcom období.