SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol olejových lámp

Výsledky kontrol olejových lámp

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 24. 11. 2014

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) sa ako orgán trhového dozoru nad bezpečnosťou výrobkov v rámci plánu práce na II. polrok 2014 a na základe minuloročných negatívnych výsledkov venovala kontrole olejových lámp.

Olejové lampy predstavujú skupinu výrobkov, pri ktorých požitie už veľmi malého množstva lampového oleja môže spôsobiť ťažké poškodenie pľúc a dokonca až smrť.

Zvlášť malé deti do troch rokov sú vystavené riziku, pokiaľ olej vypijú priamo z lampy, alebo majú ľahký prístup ku knôtu, ktorý môžu cmúľať. Veľmi malé množstvo lampového oleja (pravdepodobne menšie ako 80 až 150mg/kg telesnej hmotnosti) stačí na spôsobenie vážnych pľúcnych komplikácií so smrteľnými následkami.

Problematikou olejových lámp sa zaoberá norma STN EN 14059: Dekoratívne olejové lampy; Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy, ktorej hlavným cieľom je minimalizovať riziko neúmyselnej otravy malých detí vo veku do troch rokov obmedzením prístupu k lampovému oleju, rovnako však zahŕňa aj niektoré ďalšie bezpečnostné hľadiská. U výrobkov, ktoré vyhovujú tejto norme, sa dá očakávať, že riziko neúmyselnej otravy olejom sa významne zníži.

Kontrolná akcia, zameraná na bezpečnosť olejových lámp, sa uskutočnila v septembri tohto roku a jej predmetom boli olejové lampy, ktoré sa nachádzali v ponuke pre spotrebiteľa.

Cieľom kontrolnej akcie bola kontrola dodržiavania správneho značenia týchto výrobkov, s odvolaním na plnenie ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s dôrazom na kontrolu bezpečnostných označení v súlade s horeuvedenou normou STN EN 14059, časť 6 – Informácie o výrobku a súčasne aj kontrola bezpečnostných vlastností s ich overením na odobratých vzorkách.

Bezpečnostné upozornenia musí obsahovať každá olejová lampa na zníženie možných následkov predvídateľných ohrození spojených s používaním olejovej lampy.

Okrem toho musí byť na výrobku vyznačené upozornenie, že všetky informácie o výrobku je potrebné pred použitím výrobku pozorne prečítať a uchovať pre ďalšiu výstrahu. Tieto informácie musia byť v oficiálnom jazyku krajiny, v ktorej sa lampa predáva.

V prípade podozrenia, že môže ísť o rizikový výrobok, inšpektori súčasne vykonali aj odber vzoriek na posúdenie ich bezpečnosti podľa citovanej normy. Následné skúšanie v laboratóriu bolo zamerané na tieto bezpečnostné charakteristiky:

 • Všeobecné požiadavky: Olejové lampy musia byť vyrobené z materiálov vhodných na ich použitie a schopných zniesť tepelné, chemické a mechanické namáhania.
 • Ostré hrany a hroty: Prístupné hrany a hroty musia byť bez drsností, skosené alebo zaoblené.
 • Stabilita: Pri umiestnení olejovej lampy na plošinu naklonenú o stanovený uhol sa lampa po jej pustení nesmie prevrhnúť.
 • Ochranný kryt knôtu: Olejová lampa musí obsahovať ochranný kryt knôtu na zabránenie prístupu malých detí ku knôtu.
 • Uzáver plniaceho otvoru: Na uzávery plniacich otvorov sú vyžadované dva nezávislé pohyby – vertikálny tlak smerom nadol a otáčanie v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
 • Odolnosť proti nárazu: Nádoba olejovej lampy sa podrobuje nárazom oceľového valca, pripojeného k ramenu kyvadla.
 • Tesnosť: Pri otáčaní lampy o presne definované uhly nesmie z lampy unikať žiaden olej.

VÝSLEDKY KONTROLY

Inšpektori SOI celkovo skontrolovali 48 prevádzok (ďalej len PJ), pričom nedostatky boli zistené v 14 PJ, čo predstavuje 29,16 % z kontrolovaných PJ.

Celkový počet druhov so zistenými nedostatkami značenia činil 67 druhov v hodnote 1693,39 €, pričom na niektorých druhoch výrobkov sa vyskytovali aj viaceré nedostatky súčasne.

Zistené nedostatky v značení sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

 zistený nedostatok
počet druhov
hodnota v €
chýbajúce označenie výrobcom (§ 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa)
 18  475,58
chýbajúce upozornenia v súlade s STN EN 14059  21  923,70
upozornenia v cudzom jazyku
 5  147,71
chýbajúce návody v súlade s STN EN 14059
 23  977,40
 

V prípade, že kontrolované výrobky nespĺňali požiadavky značenia bezpečnostnými upozorneniami, inšpektori zakázali na ochranu trhu a spotrebiteľov dodávku či predaj týchto výrobkov, alebo ich predaj kontrolované subjekty dobrovoľne pozastavili do odstránenia nedostatkov.

Splnenie uloženého zákazu či dobrovoľného rozhodnutia subjektov je predmetom následných kontrol SOI.

Overenie bezpečnosti

Za účelom overenia bezpečnosti bolo celkovo odobratých 13 druhov olejových lámp, ktoré boli následne zaslané na testovanie ich bezpečnosti do skúšobného laboratória.

Z výsledkov skúšok vyplynulo, že 11 druhov (87 %) testovaných lámp nevyhovelo požiadavkám normy minimálne v jednom skúšanom parametri (5 druhov), u zvyšných 6 druhov však bolo zistených 3 a viac nedostatkov súčasne, čo znamenalo ich kvalifikáciu ako nebezpečné výrobky.

Medzi zistené nedostatky patrili:

 • 10 lámp nevyhovelo požiadavke na tesnosť, v dôsledku ktorej dochádzalo k úniku oleja;
 • 6 lámp nevyhovelo požiadavkám na ochranný kryt knôtu, v dôsledku čoho môžu mať malé deti ľahký prístup ku knôtu;
 • 6 lámp nespĺňalo požiadavky kladené na uzáver plniaceho otvoru, kedy došlo počas skúšania k jeho otvoreniu;
 • 4 lampy nevyhoveli požiadavkám na stabilitu, kedy došlo k prevrhnutiu lampy;
 • 3 lampy nevyhoveli požiadavke na odolnosť proti nárazu, keď došlo k rozbitiu skla.

Nebezpečné druhy olejových lámp sú ďalej v šetrení až k hospodárskym subjektom, ktoré sú zodpovedné za ich uvedenie na trh. Súčasne budú zverejnené na webovej stránke www.soi.sk pre informáciu a ochranu spotrebiteľov a po došetrení celého dodávateľsko – odberateľského reťazca budú zaslané aj do systému RAPEX.

Napriek tomu, že obdobne nepriaznivý stav v ponuke nebezpečných olejových lámp bol zistený aj v minulom roku (7 nebezpečných výrobkov zo 7 testovaných druhov), výsledky olejových lámp odobratých tento rok opätovne potvrdili, že predávajúci a dodávatelia nevenovali tomuto sortimentu žiadanú pozornosť. Preto bude SOI pokračovať v kontrole olejových lámp na národnom trhu SR aj v budúcom období.