SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVyhodnotenie projektu, zameraného na bezpečnosť športových a detských kolobežiek (hračiek)

Vyhodnotenie projektu, zameraného na bezpečnosť športových a detských kolobežiek (hračiek)

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 7. 1. 2016
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán trhového dohľadu nad bezpečnosťou výrobkov v rokoch 2014 a 2015 pokračovala v účasti na medzinárodných projektoch, ktoré boli začaté už v roku 2013 (JA2013). Ich súčasťou bol aj projekt, zameraný na bezpečnosť športových a detských kolobežiek (hračiek): „Joint Action on Kick Scooters.“

Medzinárodné projekty JA2013 prebiehali pod záštitou organizácie PROSAFE a projektu na bezpečnosť kolobežiek sa okrem Slovenska zúčastnili aj nasledovné členské štáty: Lotyšsko, Grécko, Malta, Island, Dánsko, Bulharsko, Belgicko a Česko.

Kolobežky sú známym výrobkom a prešli rôznymi fázami vývoja – od drevených, určených primárne na detskú hru, až po kolobežky vyrobené z pevných a odolných druhov materiálov určených pre deti aj dospelých ako dopravný prostriedok na kratšie vzdialenosti v mestách, resp. na športové aktivity (freestyle v skateparkoch).

S ohľadom na široký záber ich použitia by pri ich používaní mala byť garantovaná čo najvyššia úroveň bezpečnosti, preto hlavnými cieľmi projektu bolo:

 • zabezpečiť, aby boli na trh uvádzané iba bezpečné výrobky,
 • rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi,
 • rozvíjať spoluprácu s colnými orgánmi,
 • rozvíjať komunikáciu medzi orgánmi trhových dohľadov a ekonomickými subjektmi,
 • vytvoriť a pri kontrole používať kontrolné zoznamy.

V uvedenom medzinárodnom projekte sa pozornosť venovala obom druhom kolobežiek:

 • detským kolobežkám spadajúcim pod Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek určeným pre deti:
 1. do 20 kg (do 3 rokov),
 2. od 20 do 50 kg (od 3 do 14 rokov).
 • kolobežkám na hobby/šport určeným na športové aktivity (freestyle) alebo ako dopravný prostriedok na kratšie vzdialenosti spadajúcim pod Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov pre:
 1. deti od 35 do 50 kg,
 2. mladých ľudí a dospelých od 50 do 100 kg.

Za účelom overenia bezpečnosti bolo odobratých 20 športových kolobežiek a 49 detských kolobežiek, pričom odbery boli vykonané podľa veľkosti územia jednotlivých zúčastnených štátov (ktorá súčasne odráža aj veľkosť a ponuku trhu) a prebiehali v dvoch etapách:

 1. do 15. marca 2015,
 2. do 15. júna 2015 (pre Dánsko, Lotyšsko a Island, nakoľko tieto štáty majú obmedzenú ponuku trhu v dôsledku dlhých zimných období).

V rámci projektu účastníci skontrolovali okolo 76 ekonomických operátorov, z toho:

 • 10 dovozcov,
 • 32 predajcov,
 • 13 veľkoobchodníkov,
 • 15 internetových obchodov,
 • 5 kontrol na základe hlásení colníkov,
 • 1 kontrola u iného subjektu.

V niektorých prípadoch bol predajca súčasne aj dovozcom.

Všetky odobraté výrobky boli následne zaslané na testovanie do skúšobného laboratória LNE vo francúzskom meste Trappes, ktoré bolo vybraté v rámci projektu, pričom skúšanie odobratých výrobkov bolo zamerané na bezpečnostné vlastnosti kontrolovaných výrobkov.

Na overenie bezpečnosti sa na skúšanie použili nasledovné normy:

 • EN 71–1: 2011 + A3: 2014: Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti;
 • EN 14619: 2005: Kolieskové športové vybavenie. Kolobežky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

Výsledky skúšok odobratých detských kolobežiek (hračiek) v rámci projektu preukázali, že:

 • 24 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na prístupné otvory medzi pohyblivými časťami (riziko poranenia prstov);
 • 18 kolobežiek malo nevyhovujúci stĺpik riadenia (riziko pádu a následného poranenia);
 • 17 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na otvory medzi kolieskami a telom kolobežky (riziko poranenia prstov);
 • 15 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na značenie (nedostatok varovaní);
 • 13 kolobežiek (s viac ako dvomi kolieskami) nevyhovelo požiadavkám na stabilitu (riziko pádu a následného poranenia);
 • 9 kolobežiek obsahovalo vyčnievajúce časti (riziko oderov);
 • 8 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na blokovacie zariadenie (riziko pádu a následného poranenia);
 • 5 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na malé časti (riziko zadusenia);
 • 7 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na balenie;
 • 4 kolobežky mali príliš malé predné kolieska (riziko pádu a následného poranenia);
 • 4 kolobežky mali malý priemer rukovätí (riziko zošmyknutia rúk, následného pádu a poranenia);
 • 4 kolobežky hračky boli predávané bez označenia CE.

U väčšiny detských kolobežiek sa vyskytovalo súčasne dva a viac nedostatkov; len dve kolobežky hračky splnili všetky požiadavky normy EN 71–1: 2011 + A3: 2014: Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti.

Výsledky skúšok odobratých športových kolobežiek potvrdili, že:

 • 15 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na časti pohybujúce sa proti sebe – sklápací mechanizmus (riziko poranenia prstov pri skladaní a rozkladaní kolobežky);
 • 12 kolobežiek malo nedostatočné alebo chýbajúce inštrukcie;
 • 6 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na stĺpik riadenia (riziko pádu a následného poranenia);
 • 6 kolobežiek obsahovalo nedostatočné varovania;
 • 4 kolobežky nevyhoveli požiadavkám na odolnosť plošiny: prasknutie spojov medzi doskou a kormidlom alebo medzi doskou a trubicou (riziko pádu a následného poranenia);
 • 2 kolobežky niesli neoprávnené označenie CE.

Rovnako ako u hračiek, aj u väčšiny športových kolobežiek sa vyskytovalo súčasne dva a viac nedostatkov. Len dve kolobežky vyhoveli všetkým požiadavkám na bezpečnosť v súlade s normou EN 14619: 2005: Kolieskové športové vybavenie. Kolobežky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

V rámci účasti SOI na citovanom projekte na základe dohody s koordinátorom projektu inšpektori odobrali na skúšanie 3 druhy športových kolobežiek a 5 druhov detských kolobežiek.

Z 5 skúšaných detských kolobežiek – hračiek 4 druhy nevyhoveli požiadavkám na bezpečnosť, pričom všetky nevyhovujúce kolobežky mali dva a viac nedostatkov súčasne.

Skúšaním boli zistené nasledovné nedostatky:

 • ostré hrany a hroty, ktoré vznikli pri ohnutí rúrok kormidla, resp. pri zvlečení ochranných rukovätí (riziko poranenia prstov, pichnutia);
 • prístupné otvory medzi pohyblivými časťami (riziko poranenia prstov);
 • oddelenie malých častí a ich následné zapadnutie do valca na malé časti (riziko zadusenia);
 • nevyhovujúca stabilita, pri ktorej došlo k prevráteniu kolobežky (riziko pádu a následného poranenia);
 • výčnelky na ráme kolobežky (riziko vzniku oderov).

V jednom prípade výrobca detskej kolobežky prijal dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, v ostatných prípadoch boli na odstránenie zistených nedostatkov uložené inšpektormi SOI záväzné opatrenia.

Z 3 skúšaných športových kolobežiek všetky 3 druhy nevyhoveli požiadavkám na bezpečnosť, pričom nevyhovujúce športové kolobežky mali dva a viac nedostatkov súčasne.

Skúšaním boli zistené nasledovné nedostatky:

 • nevyhovujúci sklápací mechanizmus (riziko poranenia prstov pri skladaní a rozkladaní kolobežky);
 • prasknutie spojov na zadnej časti kolobežky, medzi doskou a kormidlom alebo medzi doskou a trubicou (riziko pádu a následného poranenia).

V jednom prípade výrobca športovej kolobežky prijal dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, v ostatných prípadoch boli na odstránenie zistených nedostatkov uložené inšpektormi SOI záväzné opatrenia.

Podľa informácie leaderky a koordinátora projektu budú súhrnné výsledky projektu, zistené všetkými zúčastnenými členskými štátmi, obsahom záverečnej správy, ktorá bude prezentovaná na záverečnej konferencii k projektom JA2013, ktorá sa uskutoční začiatkom roka 2016 a súčasne bude publikovaná na webovej stránke organizácie PROSAFE.