SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIKontrola nafukovacích hračiek do vody

Kontrola nafukovacích hračiek do vody

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 24. 7. 2015
V období mesiacov máj a jún 2015 vykonávali inšpektori SOI kontrolu nafukovacích hračiek do vody. V zmysle STN EN 71-1 + A3 ide o nafukovacie hračky určené na to, aby uniesli hmotnosť dieťaťa a používajú sa pri hre v plytkej vode pod dohľadom dospelých. Predmetom kontroly boli predovšetkým nafukovacie hračky v tvare malých lodiek, zvieratiek, kolies a matracov nepresahujúcich dĺžku 1,2 m. Inšpektori sa zamerali na kontrolu dodržiavania požiadaviek na značenie. Súčasťou kontroly bol aj odber vzoriek na overenie obsahu ftalátov v plastovom materiáli, z ktorého sú predmetné hračky zhotovené.

V rámci celoslovenskej kontrolnej akcie prekontrolovali celkom 126 prevádzkových jednotiek. Celkom zistili nedostatky v označovaní u 32 druhov v hodnote 570,54 Eur.

Zistené nedostatky sú uvedené v tabuľke:

    
 Zistený nedostatok                                                                                                 
 Počet druhov
Hodnota v  Euro 
 Neoznačenie výrobcom a jeho adresou   13  156,57
 Neoznačenie dovozcom a jeho adresou    8  55,38
 Chýbajúce identifikačné údaje hračky
   7
  88,59
 Chýbajúce bezpečnostné upozornenia
 3  35,10
 Bezpečnostné upozornenia v cudzom jazyku       
 29   490,03

Poznámka: vzhľadom na to, že niektoré druhy kontrolovaných hračiek vykazovali súbežne viaceré nedostatky v označovaní, počet druhov a hodnota nekorešponduje so sumárnym počtom druhov s nedostatkami.

Na nafukovacích hračkách do vody a na ich balení musí byť upozornenie, že tieto hračky sa môžu používať len vo vode dieťaťu primerane hlbokej a pod dohľadom dospelých. Toto upozornenie musí byť viditeľné, nezmazateľné a takej farby, ktorá kontrastuje s telesom hračky. Výška písmen musí byť minimálne 3 cm a nesmie byť ďalej ako 100 mm od otvoru na nafukovanie vzduchu. Upozornenie musí byť v štátnom jazyku. Kontrolou bolo zistené, že u 29 druhov nafukovacích hračiek do vody bolo toto upozornenie len v cudzom jazyku.

Inšpektori SOI pri zistených nedostatkoch v označovaní a poskytovaní informácii na 32 druhov v hodnote 570,54 Eur uložili povinné opatrenie na zákaz ich predaja do ich odstránenia.

Odber vzoriek

Vzhľadom na to, že nafukovacie hračky do vody sú často zhotovené z mäkčeného PVC, odobrali inšpektori SOI vzorky na overenie, či plastový materiál neobsahuje nadmerné množstvo ftalátov. Ftaláty, ktoré sú klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu, sa v hračkách  nesmú vyskytovať v množstve vyššom ako 0,1 hmot. %.

Celkom bolo odobratých 19 druhov nafukovacích hračiek do vody, pričom nadlimitné množstvo ftalátov bolo laboratórnymi skúškami zistené u 6 druhov, čo predstavuje 31,6 %. Nevyhovujúce hračky predstavujú pre deti závažné riziko ohrozenia zdravia, nespĺňajú požiadavky bezpečného výrobku a sú nebezpečnými výrobkami.

SOI pri šetrení uložila opatrenia na ochranu trhu pred nebezpečnými výrobkami, a to zákaz ich predaja, distribúcie a uvádzania na trh resp. uvedené opatrenia prijali kontrolované subjekty dobrovoľne. Každý prípad nebezpečnej hračky šetrila SOI až k subjektu, ktorý je zodpovedný za jej uvedenie na trh Slovenskej republiky a oznámenie o nebezpečných druhoch priebežne zverejňovala na svojej webovej stránke.