SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o plnení úloh v rámci medzinárodného projektu JA2012 na výrobky detské vysoké stoličky

Informácia o plnení úloh v rámci medzinárodného projektu JA2012 na výrobky detské vysoké stoličky

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 13. 1. 2015

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán trhového dohľadu nad bezpečnosťou výrobkov v rokoch 2013 a 2014 pokračovala v medzinárodných projektoch, ktoré boli začaté už v roku 2012.

Ich súčasťou bol aj projekt na výrobky určené na starostlivosť o deti, ktorý bol zameraný na detské vysoké stoličky – „Joint Action on Children`s High Chairs.“

Medzinárodné projekty JA2012 prebiehali pod záštitou organizácie PROSAFE a projektu na detské vysoké stoličky sa okrem Slovenska zúčastnili aj nasledovné členské štáty: Rakúsko, Belgicko, Česko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Lotyšsko, Litva, Malta, Nórsko, Rumunsko a Španielsko, pričom účasťou išlo o doposiaľ najviac zastúpený medzinárodný projekt.

Keďže výrobky pre deti predstavujú sortimentnú skupinu určenú pre najcitlivejšiu skupinu spotrebiteľov – deti a pri ich používaní mala byť garantovaná čo najvyššia úroveň bezpečnosti, hlavnými cieľmi projektu bolo:

 • zabezpečiť, aby boli na trh uvádzané iba bezpečné výrobky,
 • rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi,
 • rozvíjať spoluprácu s colnými orgánmi,
 • vytvoriť guideline na posudzovanie bezpečnosti týchto výrobkov,
 • rozvíjať komunikáciu medzi orgánmi trhových dohľadov a ekonomickými subjektmi,
 • vytvoriť a pri kontrole používať kontrolné zoznamy.

V rámci účasti na citovanom medzinárodnom projekte, bolo jednotlivými účastníkmi na overenie bezpečnosti odobratých celkovo 70 druhov detských vysokých stoličiek, ktoré boli rozčlenené do piatich kategórií, konkrétne:

 • klasické (tradičné),
 • skladacie,
 • stoličky s nastaviteľnou zadnou opierkou (tzv. polohovateľné),
 • dizajnové,
 • iné (napr. s duálnou funkciou – vysoká stolička, ktorá sa dá rozložiť na malý stolík a stoličku).

Skontrolovaných bolo okolo 720 modelov a vyše 400 ekonomických operátorov, z toho:

 • 24 výrobcov,
 • 46 dovozcov,
 • 330 prevádzok,
 • 240 web stránok.

Odobraté výrobky boli následne zaslané na testovanie do skúšobného laboratória SGS vo francúzskom meste Aix en Provence, ktoré bolo vybraté v rámci projektu.

Testovanie odobratých výrobkov bolo zamerané na správnosť a úplnosť značenia s dôrazom na uvádzanie bezpečnostných upozornení, ako aj na samotné bezpečnostné vlastnosti kontrolovaných výrobkov.

Na overenie bezpečnosti sa na skúšanie použila norma EN 14988-1: 2006 a EN 14988 + A1: 2012: Detské vysoké stoličky, časť 1: Bezpečnostné požiadavky.

Okrem toho sa u odobratých výrobkov overovala aj ich bezpečnosť v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2013/121/EÚ (ďalej len RK) o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré musia spĺňať európske normy pre určité detské stoličky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. V súvislosti s citovaným Rozhodnutím Komisie sa skúšanie zameriavalo na prítomnosť základných informácií o bezpečnosti výrobku a tiež na možnosť prístupu dieťaťa k výplňovým materiálom na sedadle, ktoré môžu spôsobiť riziko zadusenia.

V rámci účasti SOI na tomto projekte inšpektori odobrali 4 druhy detských vysokých stoličiek. Z výsledkov skúšok vyplynulo, že:

 • u jednej detskej vysokej stoličky boli prítomné otvory a medzery, do ktorých sa môžu zachytiť prsty dieťaťa, t.j. predstavovala riziko poranenia. Taktiež bolo zistené, že pôsobením sily je možné dostať sa k výplňovým materiálom na sedadle, čo môže spôsobiť riziko zadusenia;
 • druhá stolička nevyhovela požiadavke na prítomnosť informácií na obale výrobku súvisiacich s bezpečným používaním.

V oboch prípadoch prijali výrobcovia predmetných stoličiek dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Celkovo výsledky skúšok odobratých detských vysokých stoličiek v rámci projektu preukázali, že:

 • 19 stoličiek bolo predávaných bez bezpečnostných upozornení v štátnom jazyku.
 • 24 stoličiek nevyhovelo požiadavkám na stabilitu (10 výrobkov na bočnú a 14 na zadnú stabilitu), pri ktorých došlo k prevráteniu stoličiek. Takéto druhy sú nebezpečné pre malé deti, ktorým pri páde z vysokej stoličky hrozí riziko úrazu.
 • 27 stoličiek nevyhovelo požiadavkám na aktívny zádržný systém (keď rodičia pripevňujú dieťa k stoličke napr. pásmi) alebo na pasívny zádržný systém (dieťa je zadržiavané rozmermi sedadla). Pri nesplnení požiadavky na zádržný systém hrozí malým deťom pád z vysokej stoličky a následné riziko úrazu z dôvodu nedostatočnej ochrany proti pádu.
 • 21 stoličiek nevyhovelo konštrukčným požiadavkám, okrem iných aj požiadavke na výšku operadla, čo môže viesť k pádu dieťaťa z vysokej stoličky a následnému úrazu.
 • 16 stoličiek nevyhovelo požiadavke na medzery a otvory (napr. nachádzajúce sa v dosahu dieťaťa), kde hrozí riziko zachytenia a poranenia prstov dieťaťa.
 • 10 stoličiek nevyhovelo požiadavkám na zákaz prítomnosti malých častí, ktoré pri prehltnutí môžu spôsobiť zablokovanie dýchacích ciest a následné zadusenie.
 • 7 stoličiek nevyhovelo požiadavkám štrukturálnej integrity (pevnosti), pri ktorej môže dôjsť k deštrukcii stoličky, následnému pádu dieťaťa a úrazu.
 • 10 stoličiek nevyhovelo bezpečnostným upozorneniam uvedeným na obale (napr. chýbajúce upozornenia), čo môže viesť ku riziku zadusenia.
 • 1 stolička nevyhovela požiadavke na blokovací mechanizmus, v dôsledku čoho nebola zaistená bezpečnosť pri používaní detskej vysokej stoličky.
 • u 11 stoličiek bol zistený ľahko dostupný výplňový materiál, ktorého prehltnutie môže viesť k zaduseniu.

Na základe týchto výsledkov boli skúšané stoličky účastníkmi projektu a zástupcami skúšobne kvalifikované ako výrobky s nasledovnými stupňami rizikovosti:

 • vážne riziko: 9 (13 %),
 • vysoké riziko: 9 (13 %),
 • stredné riziko: 17 (24 %),
 • nízke: 13 (19 %),
 • bez rizika: 22 (31 %).

Podľa informácie koordinátora projektu budú súhrnné výsledky zistené všetkými zúčastnenými členskými štátmi obsahom záverečnej správy, ktorá bude prezentovaná na záverečnej konferencii k projektom JA2012, ktorá sa uskutoční vo februári 2015 v Bruseli a súčasne bude publikovaná na webovej stránke organizácie PROSAFE.