SOI Informácie pre verejnosťPostup pri podávaní podnetov, oznámení, sťažností, návrhov a žiadostí na SOI

Postup pri podávaní podnetov, oznámení, sťažností, návrhov a žiadostí na SOI

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 8. 3. 2010

Dátum aktualizácie: 08.03.2010
Dátum zaradenia: 24.11.2000

Slovenská obchodná inšpekcia prijíma od fyzických a právnických osôb žiadosti, návrhy, podnety a oznámenia na všetkých pracoviskách SOI, a to písomne, osobne, telefonicky, prostredníctvom faxu a elektronickou poštou.

Podania občanov a právnických osôb, ktoré SOI prešetruje v rámci kontrolnej, inšpekčnej, dozornej činnosti a trhového dohľadu, nie sú sťažnosťami podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Ide o podnety poukazujúce na porušovanie právnych predpisov, na diskrimináciu a klamanie spotrebiteľa, na nevybavenie reklamácií v zákonom stanovenej lehote a na porušovanie ďalších povinností zo strany podnikateľských subjektov pôsobiacich na vnútornom trhu pri predaji tovaru a poskytovaní služieb.

Za účelom zjednodušenia a urýchlenia postupu pri vybavovaní podaní je žiaduce, aby ich pisatelia označovali ako podnet ku kontrole a nie ako sťažnosť.

Pre podania tohto druhu neplatia žiadne zákonné lehoty na vybavenie. SOI i napriek tomu, že každoročne prijíma tisícky podaní, venuje každému náležitú pozornosť a do plánu kontrol ich zaraďuje v poradí a termíne, ktorý závisí od ich naliehavosti, aktuálnosti a závažnosti. Anonymné podania prešetruje len vtedy, ak sú konkrétne a signalizujú porušenie právnej normy.

SOI zasiela odpovede len na podania, u ktorých je rozhodujúca ich závažnosť a v prípade, keď predmet podania a závery kontroly sa osobne týkajú spotrebiteľa (napr. vrátenie peňazí, výmena tovaru a pod.).

Podania, ktoré smerujú proti postupu zamestnancov SOI pri výkone kontroly, dozoru, trhového dohľadu a inšpekčnej činnosti, sú sťažnosťami podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Sťažnosť musí byť adresná a sťažovateľom podpísaná. Sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou musí sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdiť podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

SOI je povinná tieto sťažnosti prijímať na každom pracovisku. Prešetrenie a vybavenie sťažnosti vykonáva vedúci kontrolór SOI v zákonných lehotách, t. j. do 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti.  Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže ústredný riaditeľ SOI predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty s dôvodmi jej predĺženia a výsledok prešetrenia sťažnosti SOI písomne oznámi sťažovateľovi.