SOI /Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

Kompetencie SOI v oblasti kontroly služieb spojených s bývaním

Vzhľadom na to, že spotrebitelia sa často obracajú na Slovenskú obchodnú inšpekciu s podaniami, týkajúcimi sa problémov spojených so spravovaním bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, vyúčtovaním služieb spojených s bývaním, uvádzame informáciu, týkajúcu sa kompetencií SOI v danej oblasti.

Oznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

V nadväznosti na opakované kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak maloletým a mladistvým osobám vykoná SOI v dňoch 17. júla – 31. augusta 2017 ďalšiu kontrolu… 

Zrušenie živnostenského oprávnenia spoločnosti IRON LADY, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov, že spoločnosti IRON LADY, s. r. o. so sídlom Južná trieda 28, Košice bolo príslušným odborom Okresného úradu v Košiciach zrušené živnostenské oprávnenie...

Upozornenie pre spotrebiteľov - zásielkový obchod www.zasielkonos.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala v rokoch 2016 a 2017 zvýšený nárast podaní proti internetovému obchodu www.zasielkonos.sk

Oznámenie - spoločnosť Dexcar Autovermietung UG so sídlom v Essene, SRN

Na základe spotrebiteľského podania a informácií, ktoré má SOI k dispozícii od dozorného orgánu v Taliansku, sa SOI obrátila na nemecký dozorný orgán so žiadosťou o zaslanie informácií o činnosti spoločnosti Dexcar Autovermietung UG so sídlom v Essene, Spolková republika Nemecko. Dôvodom žiadosti je preverenie podozrenia na vytvorenie, prevádzkovanie alebo podporovanie pyramídovej schémy…

Upozornenie pre spotrebiteľov - prieskum iBrainer

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na spotrebiteľský prieskum, realizovaný prostredníctvom dotazníka na webovej stránke…

Upozornenie pre spotrebiteľov vo veci organizovania predajných akcií - zneužitie firemného mena spol. REMATRANS, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na predajné akcie údajne organizované spoločnosťou REMATRANS, s. r. o., Moldavská 282, Turňa nad Bodvou. Podľa vyjadrení konateľa spoločnosti, REMATRANS, s. r. o. žiadne predajné akcie nikdy neorganizovala…

Informácia o rozhodnutí CK Hechter

Informácia o druhostupňovom rozhodnutí v medializovanom prípade CK Hechter

Informácie pre podnikateľov - stavebné výrobky

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán trhového dozoru dáva do pozornosti hospodárskym subjektom, najmä výrobcom, ktorí vyrábajú a uvádzajú stavebné výrobky a na trh EÚ príručku „Označenie CE stavebných výrobkov krok za krokom“, ktorú vypracovala Európska komisia… 

Upozornenie na praktiky spoločnosti BALKONA, s.r.o.

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov, smerujúcich proti spoločnosti BALKONA, s.r.o., Skalica. Spotrebitelia poukazujú najmä na nedodanie diela, nevrátenie zálohovej platby z dôvodu nedodržania dodacej lehoty a na nevybavenie reklamácie v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote.

1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.